Recerca
Acció i recerca per la justícia de gènere

Fa més de 20 anys que Surt −nascuda el 1993 com a Associació de Dones per a la Inserció Laboral i convertida l’any 2007 en Fundació de Dones− persegueix transformar la societat per assolir l’equitat de gènere.

Des dels inicis, la nostra activitat s’adreça a totes les dones, però molt especialment a les que es troben en situacions de major vulnerabilitat social i en risc d’exclusió. Tanmateix, l’objectiu d’una societat amb equitat de gènere, inclusiva i sense violències masclistes, ens duu a incidir en l’àmbit comunitari i a realitzar treball d’incidència política i social.

Com a entitat d’acció social, ens emmarquem en l’economia social i solidària i ens ubiquem en l’ampli i divers teixit dels feminismes. Des d’aquí, treballem per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i per eradicar les discriminacions i violències masclistes, a través de promoure l’equitat de gènere, l’autonomia de les dones i el seu lideratge. Ho fem des d’una visió integral que inclou les diferents dimensions de l’empoderament: l’econòmica, la personal, la comunitària, la social i la política.

(Subtítol) Com?

  • Amb el foment de l’ocupació de qualitat i en condicions de no discriminació

  • Amb la generació de coneixement i la sensibilització respecte les discriminacions que marquen la participació social, econòmica i laboral de les dones, especialment, en l’àmbit professional

  • Amb accions per afavorir el respecte a la diversitat cultural i la defensa dels drets de ciutadania de les dones

  • Amb propostes polítiques i socials que permetin avançar en l’objectiu marc de tota la nostra acció: assolir una societat que ens permeti viure vides en igualtat d’oportunitats i de drets, vides on dones i homes, amb identitats diverses, siguem efectivament corresponsables del treball de cures, de la responsabilitat de sostenir la vida, i en què compartim, sense discriminacions ni subordinacions, els espais socials i el poder.

Treballem per
l’empoderament
de les dones

em-co

Missió

Empoderament econòmic

Treballar per l’autonomia econòmica, a través de millorar el perfil professional i obrir camins d’inserció en el mercat de treball, formal i/o protegit.

Desplegar suports per crear iniciatives d’emprenedoria social o mercantil.

Impulsar propostes d’economia social, solidària i de cura, tot incorporant una perspectiva feminista de l’economia.

Empoderament personal

Facilitar els processos de presa de consciència de les condicions de  subordinació i discriminació de gènere, per identificar els seus interessos i transformar les relacions i les estructures que les perpetuen.

Generar espais per enfortir les capacitats de les dones com a subjectes  protagonistes i gestors dels seus processos vitals (agència), a través de potenciar-ne l’autonomia, les capacitats i els lideratges.

Empoderament comunitari

Empoderar les comunitats i els territoris com a estratègia per contribuir a l´exercici d’una ciutadania inclusiva i participativa, construïda des de l’equitat de gènere i en què les persones siguin les protagonistes del seu propi desenvolupament.

Promoure el reconeixement de la diversitat com el dret de totes les persones a ser diferents i, des d’aquesta perspectiva, facilitar els processos d’acollida i convivència intercultural.

Potenciar les xarxes de cooperació, col·laboració i suport arrelades a les comunitats.

Empoderament sociopolític

Generar pensament col·lectiu que ens faciliti la comprensió i el coneixement crític de l’entorn sociopolític en què actuem.

Generar propostes polítiques i  d’acció social per identificar les causes i les condicions de discriminació i exclusió de gènere, a través d’afirmar els drets, els  interessos, els punts de vista i les opinions de les dones i altres grups socials que es troben en  situacions de discriminació.

Visió

Ser una organització compromesa amb l’esforç de les donesperconstruir una societat amb equitat de gènere, lliure de violències masclistes, en què els treballs remunerats i no remunerats siguin assumits al marge de les identitats de gènere i en què el sosteniment de la vida –treball de cura–sigui una responsabilitat col·lectiva, socialment visible i revalorada.

Ser una entitat referent en l’acció transformadora dirigida a eradicar les discriminacions i les bretxes econòmiques, polítiques, socials i culturals que condicionen la vida de les dones pel fet de ser-ho.

amb participació
activa, cooperadora
i solidària +
posicionaments
feministes

per incidir en
els processos de
transformació
polítics, socials i
culturals

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.