comunitari

Empoderament
comunitari

L’àmbit de la intervenció comunitària integra una gran diversitat de programes i projectes que tenen l’objectiu comú d’impulsar processos de desenvolupament comunitari, especialment en contextos de diversitat cultural, que han d’incloure el conjunt de la comunitat, les persones autòctones i immigrades.

Presten especial atenció als grups més vulnerables i incorporen en tota la metodologia un enfocament de gènere.

Des de l’àmbit acció comunitària, també es duen a terme els programes d’acollida, que tenen com a objectiu facilitar a les persones nouvingudes la incorporació en la societat d’acollida, afavorir la competència intercultural de les persones i els professionals dels dispositius i serveis d’atenció, i promoure la cohesió social i la convivència intercultural.

Programes

Barcelona

SADI

El Servei d’Acompanyament a la Inserció Social i Laboral facilita un itinerari a dones migrades que volen incorporar-se o tornar al mercat de treball formal. Les accions que el conformen ofereixen suport integral a les dones, des d’atenció social a assessorament jurídic, i la metodologia que travessa l’itinerari és l’empoderament.

El programa busca que les dones identifiquin la motxilla d’aprenentatges amb què compten, posin en valor aquest capital, coneguin el mercat de treball i la societat d’acollida i, així, adquireixin un millor posicionament per accedir-hi.

APROP

És el servei d’acollida i acompanyament a dones migrades de Barcelona. Inclou accions com alfabetització, de coneixement de l’entorn i de socialització i habilitats socials per garantir el procés d’inclusió social. Treballa en coordinació amb la xarxa d’entitats d’acollida i serveis i equipaments de la ciutat.

L’acostament es proposa donar pas a treballar altres processos enfocats a la inclusió sociolaboral, com és el SADI.

PRT

El Programa de Reicorporació al Treball s’adreça a les dones migrades que viuen situacions de més vulnerabilitat i no poden accedir a formació per altres canals, ja sigui perquè no tenen la situació administrativa regularitzada o per altres dificultats. El que ofereix és formació, pràctiques i acompanyament a la inserció.

Annisa

L’objectiu del programa de dinamització comunitària és promoure la participació del veïnat d’origen pakistanès del Besòs-Maresme i el reconeixement de les dones pakistaneses com a membres actives del barri, amb la finalitat de fomentar la interacció positiva i el dinamisme relacional i intercultural entre el conjunt de veïnes i veïns.

Grandioses

El programa es dirigeix a promoure processos d’empoderament entre dones grans per afavorir-ne l’envelliment actiu, saludable i en igualtat d’oportunitats, de manera que doni resposta a necessitats identificades i que impliqui les dones en aquesta resposta. La memòria col·lectiva del barri és el fil conductor de les accions.

Participem

El programa es proposa millorar les relacions i l’entorn de la ciutadania dels barris d’Horta i el Raval, a Barcelona, i de Sant Roc, a Badalona, a través de reforçar el rol d’agent de canvi social de les dones migrades i facilitar les relacions socials, de pertinença i de cooperació entre membres dels espai de convivència.

L’eix principal del programa és fomentar la participació de les dones migrades als espais, associacions, iniciatives i moviments socials del territori, a partir de millorar-ne les competències per a la participació amb processos d’empoderament i processos de mentoria aplicats a la participació ciutadana.

Badalona

ICI Badalona

Els projectes d’intervenció comunitària intercultural (ICI) es despleguen en territoris d’alta diversitat cultural per reforçar (si n’hi ha) o crear estructures comunitàries que facilitin processos per afavorir la convivència.

Des de la perspectiva de l’empoderament, el projecte persegueix que la comunitat sigui la que treballi per aconseguir el model de convivència que beneficïi totes les persones que en formen part. La metodologia intenta articular la participació i el treball col·laboratiu d’acord amb el nivell de responsabilitat que cada un dels actors de la comunitat té (veïns i veïnes, personal tècnic i càrrecs polítics).

Via Oberta!

En el marc del projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural a Badalona Sud, el projecte Via Oberta! es proposa dotar espais d’accions interculturals promogudes per la comunitat i adreçades a tota la ciutadania, especialment, a infants i joves, famílies i gent gran.

L’art i l’oci s’hi incorporen com eixos vertebradors de la interrelació de persones que viuen i coexisteixen al barri, per promoure’n una imatge positiva, així como un sentiment de pertinència que hi afavoreixi la convivència i la cohesió.

De tot arreu

És un projecte per la integració, el reconeixement, la socialització i la gestió eficaç de la diversitat als barris de Badalona Sud, amb un elevat percentatge de població migrada. És una eina que ofereix i consolida serveis oberts a tota la ciutadania i als i les professionals del territori i de la ciutat.

Grandioses

També al barri de Sant Roc de Badalona desenvolupem el programa Grandioses, dirigit a promoure processos d’empoderament entre dones grans per afavorir-ne l’envelliment actiu, saludable i en igualtat d’oportunitats, de manera que doni resposta a necessitats identificades i que impliqui les dones en aquesta resposta. La memòria col·lectiva del barri és el fil conductor de les accions.

Ateneu Cooperatiu BNord

En el marc del Programa Aracoop, l’Ateneu Cooperatiu BNord és un dels 10 ateneus cooperatius que s’han posat en marxa l’any 2017 al territori català per esdevenir  un espai de referència en la promoció d’iniciatives cooperatives i de l’economia social i solidària, amb la vista posada en crear nous llocs de treball, estables i de qualitat.

El projecte busca contribuir a visibilitzar els projectes i valors de l’economia social i solidària, vertebrar les bones pràctiques que ja es duen a terme al Barcelonès Nord i impulsar la creació de cooperatives i projectes per part dels col·lectius més afectats per l’atur: dones, joves i població major de 45 anys.

Baix Penedès

Lletres per tothom

El pograma facilita l’alfabetització a persones que, en origen, no tenen domini de la lectoescriptura (de forma especial amb els caràcters dels alfabets occidentals) i inicia, així, un procés formatiu personalitzat per a cada participant, que podrà tenir continuïtat en d’altres accions formatives.

NEXES-Espai d’empoderament familiar

El projecte NEXES ofereix un espai de trobada per a mares i fills i filles que pretén afavorir el procés d’empoderament i aprenentatge personal i familiar, així com el procés d’inclusió social de famílies migrades de Cunit.

Treballa la millora de la llengua i de les competències i habilitats personals i de coneixement de l’entorn, a la vegada que treballa la millora i l’enfortiment de les relacions maternofilials, mitjançant accions de capacitació i suport escolar i accions lúdiques i culturals que afavoreixin una bona relació i convivència familiar i en l’entorn.

Vallès Occidental

PDC La Ribera

El Pla de Desenvolupament Comunitari promou la implicació i participació del veïnat i les associacions, els recursos tècnics i l’Administració en el procés de millora de les condicions de vida i convivència intercultural al barri de La Ribera de Montcada i Reixac.

Alhora, atenem l’especificitat que hi ha dins la comunitat i para a atenció a grups amb necessitats específiques, als quals el pla dedica accions per aportar-los més eines. És el cas de les dones.

El te de les dones

Per afavorir el procés comunitari de La Ribera, s’ha creat “El te de les dones”, com a espai de promoció de l’empoderament i la participació, adreçat a dones del barri. Es proposa crear un grup de relació de dones, apropar-les al centre cívic i que esdevinguin un grup motor al barri.

Espai familiar per descobrir l’entorn

El projecte ofereix participar en excursions que permetin conèixer la riquesa de l’entorn natural més immediat al territori, fomenti la salut a través de les caminades i potenciï la cohesió social i la convivència dels veïns i veïnes del barri.

Dones en moviment

És un taller de pràctica aeròbica continuat dirigit només a dones amb l’objectiu de facilitar l’autoconeixement a través del moviment, el contacte amb les iguals, l’experimentació sensitiva del propi jo físic i la creació de xarxa social i afectiva.

Sant Adrià de Besòs

Itinerari d’inserció sociolaboral per a dones de la Mina

Suport, acompanyament i seguiment a la inserció sociolaboral per a dones del barri de la Mina, especialment de la comunitat gitana. El projecte es dirigeix a millorar l’ocupabilitat de les dones, mitjançant la el projecte professional i el desenvolupament de competència professional, per afavorir la incorporació laboral de les dones i el manteniment del lloc de treball.

Experiències destacades

Servei d’acompanyament al Reagrupament Familiar de l’Ajuntament de Barcelona. Dins del servei, s’han ofert accions de formació i acompanyament a dones en alfabetització, coneixement de l’entorn, llengua castellana, formació professionalitzadora i inserció.

Programa de promoció de la diversitat i la convivència intercultural als barris, implementat a Ciutat Vella i Sant Martí. Per tal de promoure  valors i actituds que afavoreixin la convivència intercultural i la cohesió social als barris i apropar-hi les diferents realitats culturals i socials, s’han posat en marxa accions informatives, de sensibilització i de foment de la participació.

La xarxa de mediadores interculturals treballava en àmbits educatius, sanitaris i comunitaris a tot Catalunya i les Balears.

La xarxa de mediació intercultural vinculada a l’àmbit sanitari oferia accions de prevenció i mediació en centres sanitaris com hospitals, centres de dia i CAPs del Baix Llobregat i de Lleida.

El programa, emmarcat en el Pla de Barris de Raval Sud, es dirigia a treballar la convivència al barri i a gestionar els conflictes que hi sorgeixen, específicament, a les zones on s’exerceix la prostitució. El projecte se centra en aconseguir una actitud de corresponsabilitat per tal que l’espai públic  del Raval sigui un espai de qualitat, relació ciutadana i cohesió social.

Els projectes d’intervenció comunitària intercultural (ICI) es despleguen en territoris d’alta diversitat cultural per reforçar (si n’hi ha) o crear estructures comunitàries que facilitin processos per afavorir la convivència.

Des de la perspectiva de l’empoderament, el projecte persegueix que la comunitat sigui la que treballi per aconseguir el model de convivència que beneficïi totes les persones que en formen part. La metodologia intenta articular la participació i el treball col·laboratiu d’acord amb el nivell de responsabilitat que cada un dels actors de la comunitat té (veïns i veïnes, personal tècnic i càrrecs polítics).