Òrgans de govern

El patronat, format per dones de diferents àmbits socials i professionals, màxim òrgan de govern de la Fundació Surt, marca les línies estratègiques de l’entitat a mitjà i llarg termini i vetlla perquè totes les actuacions que es duen a terme responguin a la missió, els principis i els valors de l’entitat.

Presidenta

Fina Rubio Serrano

Vicepresidenta

Ester Ramos Oliveras

Secretària

Teresa Martínez Pastor

Vocals

Anna López Anguera

Carmen Oriol López-Montenegro

Remei Sipi Mayo

Belén Fernández López

Montserrat Camps

Fina Garcia

Carme Cañadell

L’equip de direcció executiva té la responsabilitat fonamental de dirigir i fer el seguiment quotidià de la gestió de l’entitat i actua d’enllaç amb el patronat.

Direcció general

Sira Vilardell

Direcció metodològica

Fina Rubio

Direcció tècnica

Gemma Altell

Direcció financera

Marisol Vergés

surt_ambient_baixa_001

 

L’equip coordinador d’activitat és l’òrgan de coordinació de les diverses línies d’activitat de l’entitat. Té les funcions de fer el seguiment, en cada un dels àmbits d’activitat, dels plans anuals de l’entitat i la gestió quotidiana dels programes i projectes, així com dels equips de treball. El conformen l’equip de direcció executiva i les caps d’àrea.

recerca-surt_ambient_baixa_0061

L’espai interàrees està format per l’ECA i les responsables de línia per posar en comú el treball dut a terme en els diversos àmbits d’acció de l’entitat i explorar respostes a reptes, sinergies de treball, propostes  i millores.