Compromís de l’empresa i treball de la Comissió

Home/Guia de recursos d’igualtat per a les empreses/Compromís de l’empresa i treball de la Comissió
Compromís de l’empresa i treball de la Comissió 2019-01-15T11:58:46+00:00

La implementació de polítiques d’igualtat d’oportunitats en una empresa o organització exigeix, en primer lloc, un compromís ferm i real de la direcció de la mateixa amb aquest valor i les pràctiques que se’n deriven, ja què la introducció d’aquestes polítiques implica canvis importants en la cultura d’empresa, en procediments diversos i, en general, en formes de fer molt arrelades que es donen per suposades, sense haver estat revisades des d’una perspectiva de gènere ni haver-ne detectat la possible discriminació que amaguen.

Així, iniciar un projecte d’igualtat a l’empresa sense el compromís ferm d’aquelles persones que ocupen càrrecs de responsabilitat i tenen capacitat de prendre decisions no només implica un risc elevat de fracàs sinó que, fins i tot, pot ser contraproduent, malbaratant esforços i energies, cremant recursos i persones i donant lloc a una deslegitimació de les polítiques d’igualtat.

La sensibilització i la formació són elements clau per a l’assoliment d’un compromís real de les persones que conformen la direcció d’una organització, ja que permet dotar-les d’eines d’anàlisi per a l’avaluació de la realitat de l’empresa des d’una perspectiva de gènere, així com facilitar-los la presa de consciència sobre la necessitat d’eradicar pràctiques discriminatòries i d’adoptar mesures correctores o potenciadores de la igualtat.

En definitiva, és d’una importància cabdal que qui dugui el timó de la nau conegui el rumb de la igualtat, si no volem estavellar-nos contra un iceberg d’incomprensió, prejudicis i negació del canvi.

“Herramientas de apoyo a la realización de planes de igualdad en empresas” formen part del Servicio de asesoramiento para Planes y medidas de igualdad en las empresas,  que s’ofereix a través de la web www.igualdadenlaempresa.es, i com el seu nom indica, la seva fi és facilitar pautes perquè les empreses avaluïn els seus propis recursos de gestió, des de l’òptica de la igualtat entre dones i homes.

En concret, l’eina de suport nº1, se centra en la necessitat d’adoptar un compromís amb la igualtat per part de les organitzacions, tot desplegant un seguit de raons per aplicar la igualtat a l’empresa, explicant quina relació guarda la igualtat d’oportunitats amb la pròpia empresa, detallant allò que la societat espera de les empreses en relació a la igualtat, especificant com es materialitza aquest compromís en cada empresa particular i, finalment, oferint pautes per a la creació d’una Comissió d’igualtat.

Si bé aquesta Guía pràctica cómo elaborar un plan de igualdad, abasta tot el procés d’elaboració d’un pla d’igualtat, des de la seva justificació social i legal, fins a l’avaluació i seguiment, passant per la diagnosi, el disseny de mesures i la negociació, ens interessa destacar els apartats 2 i 3 de la Guia, sobre el compromís de l’empresa i la creació de la comissió d’igualtat, atès que inclou models de compromís i d’actes, a més de detallar les funcions de la comissió i donar pautes per a l’organització de les sessions de treball.

El Protocolo para la integració del enfoque de género en un plan de empresa és un document adreçat al personal tècnic que instrueix, tutoritza i impulsa la creació d’empresa i l’empreneduria i té el seu origen en la necessitat de corregir la fràgil representació de les dones en l’àmbit empresarial, una activitat que s’ha instal·lat en l’imaginari col·lectiu com a masculina, provocant que la visió i la praxi de les dones en aquest terreny restin invisibilizades.

El Protocol és una proposta metodològica per a l’elaboració de projectes empresarials amb dones, tot dotant d’instruments per treballar des d’un enfocament de gènere els plans de viabilitat de negoci, reconeixent els aspectes comuns que sovint trobem en les trajectòries professionals i personals de les dones.

La Comissió d’igualtat és l’equip responsable de l’aplicació i seguiment de les polítiques d’igualtat a l’empresa. Aquest equip – sovint liderat per recursos humans i en què també hi poden participar membres de la direcció de l’empresa, representants sindicals i delegats o delegades de prevenció de riscos – ha de dur a terme una tasca molt específica, sovint complexa, i requereix, per tant, formació i, idealment, suport en les seves sessions de treball.

A continuació presentem un recurs de l’Institut Basc de la Dona, consistent en una guia pel desenvolupament de sessions de treball de la Comissió d’igualtat i unes fitxes de treball associades, en què a través de preguntes i de la metodologia de treball DAFO, es planteja com treballar el gènere en relació a l’estratègia, les persones, la clientela, la societat en general i la innovació.