Comunicació inclusiva

Comunicació inclusiva 2019-01-11T17:30:30+00:00

Entenem per comunicació inclusiva aquella que, d’una banda, anomena homes i dones i totes les persones que formen part d’una organització, sense invisibilitzar la presència de cap col·lectiu concret. Així, la comunicació inclusiva implica l’eradicació del genèric masculí que contribueix a menystenir la presència de les dones i d’altres col·lectius en el llenguatge, la incorporació del femení quan calgui i de mots col·lectius quan fem referència a un conjunt de persones de sexe divers.

D’altra banda, la comunicació inclusiva implica que totes les persones que formen part d’una organització tinguin el mateix accés a la informació que requereixen pel correcte desenvolupament de la seva feina així com per l’exercici dels seus drets. D’aquesta manera, un departament d’una empresa que realitzi sistemàticament reunions d’equip a les 17h, quan dues de les seves treballadores s’acullen a una reducció de jornada per cura de menor i pleguen a les 15h, no seria un exemple de comunicació inclusiva. De la mateixa manera que tampoc ho seria ocultar informació relativa a drets de conciliació.

Així, per implantar una política de comunicació inclusiva en una empresa cal:

  • Familiaritzar les persones responsables de la producció de documents i d’informació amb l’ús del llenguatge inclusiu, no androcèntric (i, per descomptat, no sexista); tot oferint-los formacions específiques o eines de suport a la redacció.
  • Elaborar una Pla de comunicació corporatiu que garanteixi la correcta circulació dels fluxos d’informació, tant ascendents com descendents, com horitzontals.

Es tracta d’una recopilació de Guies sobre l’ús del llenguatge no sexista, confeccionada des d’una perspectiva d’eficiència i que mostra que ja existeixen molts manuals d’orientacions sobre com usar un llenguatge lliure de sexisme, però que era necessari identificar-los i classificar-los, perquè fa més de 30 anys que s’editen aquest tipus d’eines des de perspectives molt diferents.

Aquesta recopilació possiblement no és exhaustiva, però sí molt completa en incloure fins a 120 exemples de guies que ofereixen pautes sobre com utilitzar un llenguatge no sexista, que són actualment accessibles per Internet de forma gratuïta. També s’ha tingut en compte l’existència de guies en altres llengües oficials de l’Estat com el català, el basc o el gallec.

La lògica de classificació de les guies identificades és eminentment temàtica (acadèmia, administració, comunicació i publicitat, esports i cultura, discapacitat, educació, ocupació i relacions laborals, sensibilització general i recursos web, jurídic, salut, societat civil o ciència, tecnologia i medi ambient).