Diagnosis 2019-01-11T17:16:53+00:00

La diagnosi de situació o avaluació inicial és el pas previ ineludible per a la realització d’un projecte d’igualtat coherent, que respongui a les necessitats reals de l’empresa: podem entendre el compromís de la direcció com els fonaments del projecte i la diagnosi com els pilars que sostenen tota l’estructura.

La diagnosi consisteix en un exercici seriós d’anàlisi de la situació de l’empresa en relació a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes així com de la seva cultura de gènere i, per tant, implica una recollida sistemàtica i posterior processament d’informació i de dades de tipus quantitatiu, qualitatiu i participatiu, que ens permeti una lectura acurada i fidedigna sobre el grau d’equitat de gènere a l’organització.

En general, la diagnosi dels Plans d’igualtat sol incloure els següents eixos d’anàlisi, que poden estar organitzats de manera diversa i presentar variacions quant a la denominació:

  • Cultura d’igualtat a l’empresa
  • Característiques i distribució del personal
  • Polítiques d’accés i selecció
  • Polítiques de promoció i presència de dones en llocs de responsabilitat
  • Polítiques de formació i de desenvolupament professional
  • Política retributiva
  • Condicions de treball i prevenció de riscos laborals
  • Prevenció i actuació enfront l’assetjament sexual, per raó de sexe, d’identitat de gènere o d’opció sexual
  • Ordenació del temps de treball, conciliació i coresponsabilitat
  • Comunicació corporativa

Els documents “Eines de suport a la realització de Plans d’Igualtat a l’empresa” formen part del Servei d’Assessorament per a Plans i Mesures d’Igualtat a les Empreses, que s’ofereix a través de la web www.igualdadenlaempresa.es, i com el seu nom indica, la seva fi és facilitar pautes perquè les empreses avaluïn els seus propis recursos de gestió, des de l’òptica de la igualtat entre dones i homes.

La Guia pràctica de diagnosi d’igualtat és un manual de suport per a l’anàlisi diagnòstic organitzat en 10 àmbits, que recull un ventall ampli d’indicadors per tal que cada organització pugui adaptar-lo a les seves necessitats i al seu context particular.

La Guia inclou, al final de cada àmbit, diferents documents de treball que ajuden a recollir i operar amb les dades obtingudes alhora que incorpora un model d’informe final de diagnosi.

Aquesta eina permet convertir dades de l’organització i referents a l’opinió de la plantilla en indicadors de gènere tot afavorint la visualització de la realitat de l’entitat quant a les bretxes de gènere més significatives en l’àmbit de l’ocupació i l’empresa.

L’eina, disponible en format Excel, sol·licita dades que, majoritàriament, coincideixen amb les que les entitats utilitzen habitualment per a la seva gestió. Pel que fa a l’opinió de la plantilla, l’eina inclou una enquesta de senzilla aplicació.