Seguiment i avaluació

Seguiment i avaluació 2019-01-11T17:51:03+00:00

L’avaluació és un element fonamental, ineludible, pel desplegament de polítiques d’igualtat a les empreses.

Si la diagnosi de situació o avaluació inicial era imprescindible per orientar el disseny de les mesures adreçades a assolir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en una organització, l’avaluació de seguiment o de procés és necessària per poder conèixer com s’estan desplegant aquestes mesures, els obstacles o dificultats que es poden trobar durant el desenvolupament del Pla i l’aplicació de les correccions que s’estimin pertinents perquè el Pla s’adeqüi plenament a la realitat de l’empresa i a la de les seves treballadores i treballadors.

Per acabar, l’avaluació final ens permet conèixer el grau d’assoliment dels objectius plantejats inicialment respecte la igualtat d’oportunitats i és la base a partir de la qual s’ha de dissenyar una següent edició del Pla d’igualtat.

Tot i la seva importància cabdal, sovint s’endeguen Plans d’igualtat a les empreses sense definir prèviament uns indicadors de seguiment i d’avaluació que permetin valorar tant el procés com els resultats obtinguts, de manera que, en finalitzar el període de vigència del Pla, moltes organitzacions no sabrien dir per a què els ha servit comptar amb un Pla d’igualtat d’oportunitats. És per aquest motiu que la definició dels mecanismes d’avaluació ha d’estar integrada en la fase de disseny del Pla d’igualtat, com a eix imprescindible del mateix.

L’Eina de seguiment i avaluació de plans d’igualtat, ESAPI, permet conèixer el grau d’implantació i l’impacte produït per les actuacions realitzades durant el desplegament del Pla d’igualtat.

Aquesta eina s’estructura entorn l’anàlisi dels 10 àmbits d’actuació de la Guia de diagnosi editada pel mateix Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya:

  • Cultura i gestió organitzativa,
  • Condicions laborals
  • Accés a l’organització
  • Formació interna i/o continua
  • Promoció i/o desenvolupament professional
  • Retribucions
  • Temps de treball i coresponsabilitat
  • Comunicació no sexista
  • Salut laboral
  • Prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

En cada un d’aquests àmbits s’estableixen dos indicadors, que, per la seva rellevància i utilitat, es consideren claus per conèixer el grau d’assoliment de la igualtat d’oportunitats.

A banda d’aquest indicadors predeterminats, cada empresa pot configurar i definir, si ho considera necessari, altres indicadors que en completant l’avaluació i, d’aquesta manera, a mesura que es va personalitzant i nodrint d’informació aquesta eina, les empreses poden extreure informes de seguiment del seu Pla.

Aquesta guia, adreçada a delegades i delegats sindicals, ofereix indicacions sobre què avaluar (resultats obtinguts, accions i mesures executades i procediment) i pautes per dur a terme el disseny de l’avaluació, tot detallant dades útils per realitzar les avaluacions prèvia, de procés i final, així com preguntes que poden complementar aquestes dades.

A més, la guia incorpora una sèrie d’indicadors qualitatius que permeten conèixer com ha estat el procés de desplegament de mesures alhora que valorar si els resultats obtinguts o canvis organitzacionals que s’han donat són una conseqüència de les mesures implantades.