Selecció i RRHH

Selecció i RRHH 2019-01-15T12:04:15+00:00

L’equip de RRHH juga un paper cabdal en les polítiques de personal de l’empresa i, per tant, en la situació de gènere que es dóna en una determinada organització.

Malhauradament, moltes vegades, els equips de recursos humans no estan formats en perspectiva de gènere ni en igualtat d’oportunitats i, tot i que en general persegueixen l’objectivitat en el processos de contractació, promoció i planificació del desenvolupament laboral dels treballadors i treballadores, acaben perpetuant formes de fer que van en detriment de la igualtat real de dones i homes al món laboral. Així, amb massa freqüència, ens trobem amb fenòmens de segregació horitzontal, segregació vertical i sostre de vidre a les empreses.

Com aspecte positiu a destacar, cal dir que cada vegada són més els equips de RRHH formats en la matèria, que duen a terme una feina molt valuosa per implementar polítiques d’igualtat en la gestió de persones. Una feina sovint feixuga, en què s’enfronten a formes de fer enquistades i, de vegades també, direccions i plantilles poc sensibilitzades. És per aquest motiu que cal proporcionar eines de suport que facilitin al màxim la feina d’aquest equips.

Aquest document forma part de la col·lecció de 5 monogràfics, editats pel Instituto Andaluz de la Mujer i elaborats per Fundación Mujeres, que realitza un recorregut pels elements que garanteixen la igualtat d’oportunitats en la gestió de recursos humans a les empreses.

En concret, el monogràfic número 3 se centra en el reclutament i la selecció de personal i ofereix elements per comprendre l’impacte de gènere en aquests processos a més de desgranar els aspectes que cal tenir en compte per incorporar la igualtat d’oportunitats en la selecció i el reclutament:

 • L’anàlisi del lloc
 • Canals de reclutament
 • Informació de les ofertes de treball
 • Valoració de les sol·licituds
 • Aplicació de proves de selecció
 • Entrevista de selecció
 • Selecció de la persona

A més, el monogràfic tanca amb un seguit d’exemples de bones pràctiques que poden ser-nos d’inspiració pel disseny de mesures a la nostra empresa.

La Red de empresas con distintivo “Igualdad en la empresa” (Red DIE) és una iniciativa del Instituto de la Mujer i per a la Igualtat d’Oportunitats del abans anomenat Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, per a potenciar l’intercanvi de bones pràctiques i experiències en matèria d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral.

La Xarxa DIE s’organitza al voltant de 3 grups de treball amb tres temàtiques diferents:

 • Bones pràctiques per a l’accés de dones a llocs tradicionalment ocupats per homes i a l’inrevés.
 • Accions positives o promotores d’igualtat.
 • Bones pràctiques en el canvi de cultura organitzacional.

El tema abordat a la publicació Buenas prácticas para el acceso de mujeres a puestos tradicionalmente ocupados por hombres y viceversa es correspon amb el primer d’ells, i va ser treballat durant quatre mesos per un grup de 14 entitats, que van compartir les seves bones pràctiques i intercanviat procediments.

En la mateixa línia que la guia anteriorment presentada, trobem la Guía Técnica y de Buenas Prácticas en Reclutamiento y Selección de Personal del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

En aquest document, l’orientació per a una bona pràctica s’organitza a partir dels següents eixos:

 • Formalització del procés selectiu
 • Estudi del lloc de treball
 • Reclutament
 • Avaluació de les candidatures
 • Presa de decisions
 • Contractació, acolliment i integració
 • Validació

El Maletín de Herramientas para la gestión de RRHH en Igualdad neix en el si del Projecte “e-Andaluzas en la Sociedad en Red”, amb el clar objectiu d’incorporar la perspectiva de gènere a tots aquells aspectes relacionats amb la gestió dels recursos humans.

Així, en aquesta “Maleta” s’estableixen cinc àmbits representatius de les polítiques de personal en els quals es pot intervenir en termes d’Igualtat d’Oportunitats: selecció, formació, promoció, conciliació i negociació. En cadascuna d’elles s’inclou una exposició dels motius, un document d’autodiagnòstic per tal de reflexionar sobre la política de personal, una possible interpretació dels resultats de l’autodiagnòstic i unes orientacions per a incorporar la Igualtat d’Oportunitats de forma correcta.

Aquest recurs forma part del conjunt d’eines posades a l’abast  de les empreses per part de l’abans anomenat Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, amb la finalitat de facilitar el desenvolupament de Plans d’igualtat.

En concret, l’eina número 4, a partir de l’anàlisi de la situació de les dones en l’àmbit organitzacional i empresarial, així com de les dificultats i obstacles que encara troben per accedir a llocs de decisió, aquesta eina exposa diverses fórmules que permeten superar models tradicionals i estereotipats de gènere.