Temps, conciliació i coresponsabilitat

Home/Guia de recursos d’igualtat per a les empreses/Temps, conciliació i coresponsabilitat
Temps, conciliació i coresponsabilitat 2019-01-15T12:07:50+00:00

El temps és un recurs desigualment distribuït i, en aquesta diferent distribució, el sexe n’és un factor clau (que no pas l’únic, l’edat, la situació sòcio-econòmica o la procedència ètnica són d’altres factors importants).

Així, degut a rols socials de gènere, dones i homes no disposen de la mateixa manera del seu temps, n’és un exemple clar l’elevada prevalença de l’anomenat fenomen de la “doble jornada” femenina (“triple jornada” o “triple presència” si tenim en compte el desgast psicològic i emocional): les dones estan presents de forma massiva al mercat laboral formalment reconegut alhora que assumeixen la major part de les tasques domèstiques, de cura i d’atenció a les persones.

D’aquesta manera, repensar l’organització horària al món de les organitzacions és un factor clau per atorgar a les persones treballadores majors oportunitats de conciliar la vida laboral amb la vida personal i familiar.

Es tracta però, d’una estratègia del tot insuficient per revertir la desigual distribució dels temps per motius de gènere: per tal d’assolir un accés igualitari al temps de lleure i de desenvolupament personal cal subvertir els rols de gènere pel que fa a la cura i a les tasques considerades reproductives, és a dir, és necessària la coresponsabilitat d’homes i dones en el sosteniment de la vida.

Aquest manual és fruit del treball de les cooperatives que van participar a l’Acció La conciliació de la vida personal i laboral en l’empresa cooperativa del Programa RSE.COOP i constitueix un excel·lent recurs per tal de repensar l’organització horària al sí de les organitzacions, concretament cooperatives, tot i que és aplicable a d’altres formes empresarials.

Així, en aquest manual es descriuen el compromís, les responsabilitats i les obligacions legals de les empreses vers la conciliació; es posa èmfasi en la definició de  polítiques de conciliació concretes i en l’accessibilitat i el foment de la seva aplicació així com en la necessitat d’avaluar periòdicament el nivell d’assoliment d’objectius, d’aplicació de les mesures i de satisfacció de les persones de l’organització.

D’altra banda, el manual ofereix eines per poder avaluar i fer aquest seguiment, com són:

  • La fitxa tècnica.
  • El qüestionari.
  • El document per cada acció de millora.
  • El document resum de les accions de millora.

Finalment, al manual trobarem un seguit d’exemples de mesures que es poden posar en pràctica i una explicació de com ho estan fent algunes empreses cooperatives.

Aquest document ofereix un elaborat marc teòric, conceptual, polític i d’actuació i, sobretot, facilita pautes per a la elaboració d’un Pla de conciliació.

D’aquesta manera, aquest recurs estableix criteris generals per definir l’estratègia d’actuació, directrius per afavorir la participació i implicació del personal, i defineix un procediment de treball, tot detallant-ne la metodologia i les fases:

  • Establiment d’objectius empresarials vers la conciliació.
  • Descripció de la diversitat de perfils i col·lectius que conformen l’organització.
  • Definició del programa de conciliació.
  • Comunicació.
  • Formació.
  • Mesura d’assoliment i avaluació.

La  Guía de buenas prácticas que recollim ofereix procediments, protocols i pautes per a la planificació i execució de programes, projectes i actuacions que afavoreixin l’equilibri, l’harmonització i la gestió dels temps.

Així, aquesta publicació vol promoure la conciliació com a part dels objectius estratègics contemplats per les polítiques locals tot i que moltes de les pautes i reflexions són aplicables, en bona mesura, al món empresarial.

D’aquesta manera, la guia mostra que és factible implementar amb èxit polítiques que afavoreixin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, tot esdevenint un instrument d’orientació per a la realització d’accions que donin resposta a situacions relacionades amb la conciliació en l’àmbit de les Entitats Locals.