Els números sobre la taula

 

En el darrer exercici, la despesa de l’entitat ha estat de 2.465.253,18€. En relació a l’ingrés de l’exercici, de 2.439.923,23€, el tancament ha estat negatiu (-25.329,95€).

Si bé l’esforç en el disseny de nous projectes no ha donat tots els fruits durant l’any 2016, ens permet encarar l’any 2017 amb bones perspectives.

95% Ingressos: 2.439.923,23
100% Despeses: 2.465.253,18
-10% Resultat: -25.329,95

Surt es finança molt majoritàriament amb fons d’organismes públics.

principals-finanadors

Gairebé 8 de cada 10 euros de l’entitat són destinats a despeses directes dels projectes

Des de l’inici de l’activitat de Surt, s’han realitzat auditories comptables i de qualitat.

Euroaudit és una empresa externa que duu a terme les auditories. L’auditoria de qualitat interna ha estat realitzada per CPA consultors i l’externa per Applus.

Les auditories contenen la informació necessària i suficient per ser interpretades i compreses adequadament, de conformitat amb principis i normes comptables acceptats. Cada any són presentades al protectorat de fundacions, seguint les normes comptables i els requisits que marca la llei de fundacions de Catalunya.

La fundació està inclosa entre les entitats regulades en el Títol II de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

ingressos-pblics-i-privats

El pes de l’Ajuntament de Barcelona entre els finançadors públics ha augmentat, així com el d’altres governs locals. Entre els fons privats, l’Obra Social La Caixa se situa com a principal ens finançador, atés que la resta de fundacions (sobretot bancàries) han rebaixat els fons destinats a projectes socials.

destinaci-de-la-despesa

Compromeses amb la qualitat

Compromeses amb la prestació d’una atenció de qualitat, Surt compta amb processos de millora contínua amb la ISO 9001/2008 i ha obtingut la certificació en la gestió de les activitats de disseny i gestió de projectes d’atenció a dones que inclou:

  • Itineraris i circuits d’inserció
  • Formació ocupacional i professional
  • Serveis d’autoocupació i autoempresa
  • Programes d’atenció a dones de grups específics
  • Processos de disseny i gestió de projectes d’investigació
  • Procés d’oferta i gestió de serveis de consultoria

Memòries d’activitat

Auditories