Els números sobre la taula

 

En el darrer exercici, la despesa de l’entitat ha estat de 3.701.244,25. En relació a l’ingrés de l’exercici, de 3.731.079,27€, el tancament ha estat positiu (29.835,02€).

100% Ingressos: 3.731.079,27
95% Despeses: 3.701.244,25
5% Resultat: 29.835,02

Surt es finança molt majoritàriament amb fons d’organismes públics.

finanadores

Entre els finançadors públics, el pes de l’Ajuntament de Barcelona ha augmentat el 2017 (juntament amb serveis municipals, arriba a suposar un 41,34% dels ingressos). Entre els fons privats, l’Obra Social La Caixa se situa com a principal entitat finançadora.

Des de l’inici de l’activitat de Surt, s’han realitzat auditories comptables i de qualitat.

Euroaudit és una empresa externa que duu a terme les auditories. L’auditoria de qualitat interna ha estat realitzada per CPA consultors i l’externa per Applus.

Les auditories contenen la informació necessària i suficient per ser interpretades i compreses adequadament, de conformitat amb principis i normes comptables acceptats. Cada any són presentades al protectorat de fundacions, seguint les normes comptables i els requisits que marca la llei de fundacions de Catalunya.

La fundació està inclosa entre les entitats regulades en el Títol II de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Surt, a més, ha fet el Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES).

captura

Gairebé 8 de cada 10 euros de l’entitat són destinats a despeses directes dels projectes

destinaci-de-la-despesa

Compromeses amb la qualitat

Compromeses amb la prestació d’una atenció de qualitat, Surt compta amb processos de millora contínua amb la ISO 9001/2015 i ha obtingut la certificació en la gestió de les activitats de disseny i gestió de projectes d’atenció a dones que inclou:

  • Itineraris i circuits d’inclusió i inserció
  • Formació ocupacional i professional
  • Serveis d’autoocupació i autoempresa
  • Programes d’atenció a dones de grups específics
  • Processos de disseny i gestió de projectes de recerca
  • Procés d’oferta i gestió de serveis de consultoria

Memòries d’activitat

Auditories

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.