sessi-empoderament-obrint-portes

Personal
empowerment

Personal empowerment area helps women to identify and reclaim their rights. We aim for developing free and decided life, which allows each women to know and strength her capacities as a lead subject of its own vital process, autonomy and leaderships.

Usually, gender socialization generates that women build ourselves and value ourselves thorough other people. Surt’s metodology for empowerment tries to give back the point of view to oneself, focus on gender equality and deploy our own judgements over our life, our own way of self-esteem and our own way of loving other people, and, over all, our own vital trajectory, which includes our economical, relational and affective autonomy.

Programes

El projecte  Xarxa de Mentores,  és un projecte del SIARE ( Servei Integral d’Atenció, Recuperació i Empoderament) dirigit a totes les dones que han viscut situacions de violència masclista i que pretén contribuir al seu procés de reafirmació i autonomia, a través de potenciar les seves competències, recuperant  recursos personals i convertir-se en referents i mentores d’altres dones que es troben en situacions més inicials de recuperació.

El Projecte Xarxa de Mentores és un projecte estratègic que dóna resposta a les dones i a la nostra manera de fer i pensar les intervencions.

Objectius

 1. Afavorir la inclusió de les dones  en les dimensions personal, socioeconòmica i laboral, mitjançant la generació d’estratègies d’empoderament, mobilitzant  alhora els recursos comunitaris.
 2. Acompanyar a les dones en la seva recuperació.
 3. Afavorir la creació d’una xarxa de suport mutu entre les dones.
 4. Constituir un grup de mentores referents per a dones sobrevivents de violència masclista.
 5. Promoure l’emprenedoria de les dones que formen part de la xarxa de mentores perquè gestionin  projectes propis i participin amb d’altres entitats en projectes de sensibilització, prevenció i denúncia de les violències masclistes i les discriminacions cap a les dones.

Metodologia

 • Posar al centre l’empoderament i el desenvolupament d’habilitats per la vida.
 • Optimitzar i interconnectar compromisos entre tots els agents.
 • Introduir metodologies innovadores des de la perspectiva de gènere.
 • Fomentar la creació d’espais de sororitat, de treball i d’intercanvi d’experiències entre les dones supervivents de violència masclista.

Aquesta metodologia de treball es concreta en

 • Perspectiva feminista i de gènere
 • Metodologies d’empoderament
 • Enfocament contructivista
 • Model de Competènceis
 • Perspectiva intercultural

Els valors a treballar amb les usuàries:

Respecte, autonomia, lideratge, suport mutu, feminisme, recuperació, relacions lliures de violències, cooperació, cura, sostenibilitats de les vides, autoestima, competències, equitat

 

Cofinançat per

      

Sirga és un recurs d’acollida per atendre i acompanyar processos de recuperació de les violències masclistes i de gènere.

Les persones que arriben a un recurs d’acollida després d’haver viscut situacions reiterades de violència, en moltes ocasions interseccionen moltes altres problemàtiques derivades d’aquestes violències masclistes però també del sistema de distribució material injust en base a criteris culturals i identitaris d’exclusió. Per aquest motiu, per nosaltres, atendre voldria dir entendre i acceptar el que aquesta persona és i les eines que ha desenvolupat per arribar fins el moment en que s’ha creuat amb la possibilitat d’accedir al nostre recurs. Acompanyar a la persona implica escoltar cap a on vol dirigir el seu canvi, en cas de voler-ho fer, i proporcionar eines pel mateix, tot respectant les seves eleccions.

Per aquest motiu entenem que el procés de recuperació constitueix un dels objectius principals que acompanyem les professionals que formem part de Sirga. Aquest és el conjunt d’estratègies i eleccions materials i vitals que porta a terme la dona acollida per tal de donar sentit i trobar eines personals per a anar fent desaparèixer les repercussions negatives de la violència patida. Des de Sirga, entenem aquests procés des del respecte i la comprensió davant els significats que cada persona atesa pot donar a aquest procés de recuperació i quines són les eines o els itineraris que vol portar a terme per assolir-lo.

Objectius

 1. Facilitar la conscienciació i motivació per al canvi de la situació global de les dones ateses, tractant  la situació de violència masclista i atenent a les diverses dimensions identitàries que puguin interseccionar-se en cada cas concret tot respectant les seves estratègies de supervivència i resistència.
 2. Proporcionar atenció a la infància i l’adolescència visibilitzant-los com a subjectes que també necessiten una atenció específica per a la seva recuperació, garantint un espai sense violència en que poder desenvolupar-se i posar paraules a les seves vivències i afavorint la presa de responsabilitats adaptada al seu nivell maduratiu.
 3. Assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques d’allotjament, manutenció i salut de la dona i dels infants i adolescents pal·liant els efectes que la violència viscuda i un marc de desigualtat estructural puguin haver generat sobre l’accés als recursos de les dones i els seus fills i filles.

Metodologia

 • Atenció individual socio-educativa I psicològica
 • Intervenció grupal psicològica
 • Activitats grupals socio-educatives
 • Espais diferenciats i professionals diferenciats per a dones, nens-es i adolescents
 • Acompanyaments als serveis de la xarxa per a garantir l’accés als drets de dones, nens, nenes i adolescents
 • Perspectiva interseccional i d’enfoc cap a l’autonomia

El SIADs, Servei d’Informació i Atenció a les Dones, és un punt de referència per a les dones i pel col·lectiu LGTBI dels municipis. Des de la Fundació Surt oferim serveis d’atenció psicològica individual i grupal a dones i les seus fills i filles, així com serveis d’assessoria jurídica a diversos SIADs del territori com ara:

 • SIAD del Prat de Llobregat
 • SIAD de Santa Perpètua de Mogoda
 • SIAD de Badalona
 • SIAD de Salt- Gironès
 • SIAD d’Olesa de Montserrat
 • SIAD del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Objectius

Treballem amb la finalitat de potenciar els processos d’autonomia i contribuir a la superació de totes les situacions de desigualtat de gènere i d’orientació i identitat  sexual i de gènere.

Metodologia

Des dels SIADs s’ofereix atenció personalitzada  a través d’assessories amb diversos professionals:

 • Suport psicològic individual
 • Grups de creixement personal, ajuda mútua I suport psicològic grupal
 • Atenció jurídica amb professionals especialitzades

Les accions que duem a terme des dels SIADs son:

 • Assessories i orientacions sobre qualsevol temàtica que tingui a veure amb les dones I els seus drets
 • Atenció I assessorament en situacions de discriminació per raó de gènere.
 • Atenció I orientació en casos de violència masclista
 • Atenció I orientació a persones LGTBI

Cofinançat per 

El Servei de Famílies Col·laboradores (SFC) és un servei municipal d’atenció a famílies de Barcelona amb dificultats de xarxa social, familiar o econòmica que, per diferents circumstàncies i de manera temporal, no poden atendre els seus fills i/o filles.  És un recurs preventiu complementari de les funcions parentals i marentals per evitar que determinades situacions de risc esdevinguin irreversibles en la relació familiar amb els infants. El SFC intervé per ajudar a famílies que puntualment no poden fer-se càrrec del  seu nen i/o nena, trobant unes persones (família col·laboradora) properes perquè tinguin cura dels i de les menors en aquests períodes de necessitat.

Objectius 

Donar suport en la cura dels seus infants a famílies que, de manera temporal i per diferents circumstàncies (salut, conciliació vida laboral i familiar, respir,…) necessiten la col·laboració d’altres persones per atendre els seus fills i filles,   prevenint així  situacions de risc en la infància.

Metodologia 

Estudi Famílies Col·laboradores (FC): Es realitza una reunió informativa i si accepten es realitzarà l’estudi psicosocial, amb l’objectiu de confirmar la idoneïtat per al Servei.

Encaix i proposta. Amb la demanda del derivador es cerca la millor opció per l’infant dins els Banc de famílies. Seguin criteris de necessitat, proximitat i disponibilitat. Un cop acceptada la proposta per FC, fem una trobada de coneixença i signatura de compareixences.

Col·laboració: Relació d’ajuda gestionada directament per les famílies amb  seguiment i acompanyament per part del SFC, fins a la fi de la col·laboració (màxim 6 mesos)

Més informació, a la web del servei 

Cofinançat 

Programa d’orientació i inserció laboral i empoderament per a dones que exerceixen o van exercir el treball sexual i que ha de suposar per elles la possibilitat de desenvolupar les seves competències professionals, millorant la seva ocupabilitat, mitjançant el disseny personalitzat del seu projecte vital i professional i la seva posterior execució. S’anomena integral, per a poder oferir un ventall de recursos i serveis que permetin a les dones tenir opcions per millorar competències personals i/o tècniques i que els hi permetin decidir lliurement sobre les seves opcions de futur. L’enfocament del programa és molt ampli i permet ajustar el circuit a la dona de forma molt individualitzada i a mida de les seves necessitats.

Objectius

 1. Empoderar a les dones en l’esfera vital i comunitària per trencar l’estigma que pot acompanyar el TS i garantir els seus drets d’accés a recursos normalitzats i participació de la vida comunitària/social en igualtat de condicions que la resta de la població;
 2. Millorar l’ocupabilitat de les dones participants mitjançant la definició de un projecte vital i professional i el desenvolupament de les seves competències vitals i tècniques;
 3. Incidir i mediar en el mercat de treball a través del contacte directe amb les empreses, l’assessorament i l’establiment de vincles de col·laboració amb aquestes, per tal d’afavorir la inserció laboral de les dones ateses en condicions d’igualtat per compte propi, per compte aliè, promocionant i mantenint el lloc de treball.

 Metodologia

 • Enfocament constructivista
 • Perspectiva de gènere
 • Enfocament de competències
 • Perspectiva intercultural
 • Enfocament comunitari

Finançat per 

Contacte 

Catarina Alves – Coordinadora DIMO

dimo@surt.org

El Servei d’Atenció Socioeducativa (SAS) de l’Agencia per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual és un servei públic municipal especialitzat en l’atenció a dones i persones transsexuals que exerceixen el treball sexual, en general, i específicament les que treballen a la via pública, sense discriminació per l’edat, estat de salut física i mental, discapacitats, situació legal, orientació sexual, procedència i situació administrativa.

Objectius

La finalitat del Servei d’Atenció Socioeducativa de l’Agencia per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual és promoure, potenciar i consolidar el desenvolupament d’accions integrals d’atenció i mediació vers dones que exerceixen treball sexual en general, i específicament les que treballen a la via pública, a fi d’evitar que l’oferiment de serveis a la via pública afecti la convivència ciutadana i pugui atendre a les persones que realitzin aquestes activitats en l’àmbit del suport social, la promoció, la prevenció i inserció social, com a porta d’entrada a tota la xarxa de serveis públics disponibles i molt especialment els serveis a les persones: serveis socials, educatius i sanitaris.

Metodologia

S’incorpora la perspectiva de gènere i el procés d’empoderament de la dona com a constructora del seu pla de vida.

El posicionament metodològic és  ecosistèmic afavorint el creixement personal i la recuperació de potencialitats i habilitats de la persones, tot abordant i incidint en el seu entorn familiar i social.

Identificar la Vulneració del DRETS de les Dones Treballadores Sexuals, centrant-se en treballar l’accés a la garantia de drets. Per tal de poder treballar de forma proactiva i poder fer una anàlisi dels drets que les dones identifiquen com aquells més prioritaris.

Web del servei de l’Ajuntament de Barcelona

Contacte

Xesca Muñoz Cerquera

xmunoz@ext.bcn.cat

932564456

Des de l’espai de Sororitat Trans* de l’entitat, promocionem els drets de les dones trans* per tal de garantir el seu benestar ampliant el coneixement sobre les necessitats del col·lectiu i millorant dels processos d’acompanyament i atenció. Dos cops al mes, compartim experiències, reforcem aliances, ens facilitem eines de defensa dels nostres drets i en definitiva ens acompanyem en processos d’empoderament personals i com a col·lectiu.

Es pot acudir directament a una sessió del grup. 

Objectius

 • Acompanyar processos d’empoderament individuals i grupals.
 • Facilitar eines per a la defensa assertiva dels drets personals i col·lectius de les dones trans* i acompanyar, si s’escau, en el procés de denúncia per qüestions de LGTBIfòbia.
 • Compartir experiències que ens permetin generar nous coneixements respecte a la intervenció amb dones trans* i avançar en un model d’atenció a la diversitat afectiva i sexual.
 • Reforçar les aliances entre entitats per facilitar les derivacions i una intervenció el més integral possible.

Metodologia

 • Diversitat sexual i de gènere
 • Igualtat i drets LGTBI
 • Transversalitat de la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere
 • Mirada feminista

Contacte 

Belén Camarasa

belen.camarasa@surt.org

Finançat per 

Experiències destacades

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.