La Consultoria SURT és un servei especialitzat en la promoció i la incorporació de la perspectiva de gènere i de la diversitat sexual en organitzacions com administracions, empreses i entitats socials.

Treballem des dels següents principis operatius:

Igualtat de gènere, basada en la igualtat de drets i d’oportunitats entre dones i homes i en la transformació dels costums i les estructures socials que perpetuen les desigualtats.

Diversitat sexual i de gènere, contemplem la igualtat plena i la no discriminació envers les persones LGBTI, així com la visibilitat i la promoció de les llibertats sexuals i de gènere com a dret a la ciutadania general més enllà de les sigles LGTBI.

Participació, creiem que les persones són agents actius de canvi i per tant promovem la seva implicació activa en el processos de transformació.

Innovació metodològica, dissenyem metodologies innovadores i renovem els mètodes i les tècniques per tal de millorar els processos i els resultats dels productes.

Per qualsevol pregunta o petició, contacta amb sirav@surt.org

equinova-2

Assessorament i elaboració de productes

Suport i assessorament tècnic per a la incorporació de la perspectiva de gènere i LGTB en projectes, programes i polítiques

 

Donem suport i assessorament tècnic per a l’aplicació i el seguiment de la perspectiva de gènere i LGTBI en organitzacions públiques i privades.

 

 • Plans d’igualtat de gènere i LGTBI per a la ciutadania.

 

 • Auditories, avaluacions i diagnòstics de polítiques.

 

 • Plans d’igualtat interns per a organitzacions com empreses i administracions públiques.

 

 • Reglaments per a la igualtat de gènere i la defensa dels drets de les persones LGTBI.

Protocols de prevenció i abordatge de les violències masclistes

 

Acompanyem en l’elaboració de protocols de prevenció i abordatge de les violències masclistes en diferents àmbits.

 

 • Protocols comarcals i locals d’abordatge de les violències masclistes.

 

 • Protocols d’assetjament sexual, per raó de sexe i/o per orientació sexual i identitat de gènere per a organitzacions com empreses, i administracions públiques.

 

 • Protocols contra les violències masclistes i LGTBfòbiques en espais públics d’oci.

Materials i recursos

 

Elaborem guies i materials de formació i sensibilització sobre perspectiva de gènere i LGTBI, violències masclistes i empoderament.

Formació a professionals

Transveralitat de la perspectiva de gènere

 

 • Introducció de la perspectiva de gènere en el cicle dels projectes i programes.

 

 • Transversalitat de la perspectiva de gènere a les polítiques públiques.

 

 • Eines per introduir la perspectiva de gènere en serveis públics d’atenció a persones com serveis socials d’atenció directa, promoció econòmica, joventut i cultura entre altres.

 

 • Introducció de la perspectiva de gènere en infància i lleure.

 

 • Eines per la incorporació de la perspectiva de gènere a les nostres entitats.

 

 • Eines per la incorporació perspectiva de gènere en la atenció a les persones en situació d’excussió residencial.

Perspectiva de la diversitat sexual i de gènere

 

 • Introducció a la perspectiva LGBTI.

 

 • Claus per al disseny i la implementació de polítiques locals LGBTI.

 

 • Introducció a la perspectiva LGTBI en l’àmbit laboral. Formació per agents laborals.

 

 • Estratègies per a la millora de la inserció laboral de persones trans. Formació per a agents laborals.

Violències masclistes

 

 • Prevenció i abordatge de les violències masclistes en diversos àmbits.

 

 • Eines per a l’abordatge i l’atenció a persones LGBTI.

 

 • La violència masclista. Intervenció amb infants i adolescents des de la perspectiva de gènere.

 

 • Violències masclistes des de la perspectiva de gènere i intercultural.

 

 • Prevenció de les violències masclistes a través de la música.

 

 • Assetjament sexual, per raó de sexe i/o per orientació sexual i identitat de gènere.

Experiències destacades

II Pla d’Igualtat Intern del Consell Insular de Menorca (2020-2024) 

Amb l’objectiu de promoure un canvi organitzatiu que possibiliti que els homes i les dones que treballen al Consell Insular de Menorca puguin desenvolupar la seva carrera professional sense que es doni cap tipus de discriminació per raó de gènere, es duu a terme el II Pla d’Igualtat Intern, que guiarà la política de personal per als propers anys. Aquest Pla es va desenvolupar, principalment, de forma on-line, adaptant la nostra metodologia al format virtual.

II Pla d’Igualtat Intern 

 Noticia aprovació

 

II Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Granollers (2020-2024)

Amb l’objectiu de fomentar l’equitat de gènere dins l’Ajuntament de Granollers i que, alhora, es desenvolupessin accions alineades amb el Pla d’igualtat de ciutadania, el II Pla d’Igualtat Intern fou un procés participatiu on van col·laborar múltiples agents (comandaments, representació sindical, treballadors i treballadores…). El Pla consta d’onze eixos d’anàlisi que guiaran les accions internes de promoció de la igualtat de gènere fins l’any 2024.

Llegir notícia 

 

I Pla de diversitat, equitat i inclusió de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (2019).

Aquest pla innovador, actualment en procés d’elaboració, adopta un enfocament interseccional i una mirada àmplia que inclou diferents dis­criminacions i eixos de desigualtat. A més del gènere i la sexualitat, el pla contempla  la diversitat funcional, la “raça” o procedència i la llengua per tal de fomentar una comunitat universitària lliure i preparada per atendre la diversitat.

Llegir nota de premsa

 

Pla local per la diversitat sexual, afectiva i de gènere. Ajuntament del Prat de Llobregat (2019-2023).

Aquest pla local es tracta d’una eina indispensable per a treballar de manera transversal per a la promoció de la igualtat de les persones LGTBI. A més, donat que el moviment LGTBI tendeix a centrar-se en l’experiència dels homes gais mentre que les experiències de les dones lesbianes, les persones trans i les persones bisexuals es mantenen més invisibilitzades. En conseqüència, aquest pla incorpora un enfocament feminista que torna visibles les diferències i les desigualtats entre les persones LGTBI. Així mateix, s’entenen com a eina per a treballar de manera transversal per a promoure el principi d’igualtat al conjunt d’actuacions

[Pròximament disponible per descarregar]

 

Antenes d’igualtat. Estratègia per la transversalitat de gènere en les polítiques i serveis municipals de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (2019).

L’estratègia de les Antenes d’igualtat sorgeix arran del II Pla d’igualtat Intern (2018-2021) de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Es tracta d’una estratègia per a la implementació de la transversalitat de gènere en les polítiques i serveis municipals. S’adreça a les persones que participen en el disseny i l’execució de les polítiques locals, especialment al personal tècnic no especialitzat en igualtat de gènere; i busca així contribuir al desenvolupament d’una política i una ciutat més igualitària.

Llegir nota de premsa

 

 

III Pla d’igualtat de gènere per a la ciutat de Sant Boi de Llobregat (2019-2023).

Es tracta del principal instrument de les polítiques d’igualtat de gènere a la ciutat de Sant Boi, adreçat a la ciutadania. El pla incorpora la perspectiva de gènere de forma transversal i atén a perspectiva interseccional en respondre a les discriminacions que pateixen les dones, no només pel fet de ser dones, sinó també com a conseqüència de la seva ètnia, procedència, classe social, edat, diversitat funcional, i/o de tenir una sexualitat, una identitat i expressió de gènere no normativa. Aborda línies estratègiques diverses com l’acció contra les violències masclistes, l’impuls d’una ciutat inclusiva des de la perspectiva de gènere i la reformulació dels treballs i dels temps entre d’altres.

Descarregar el pla

 

Pla d’igualtat de gènere i LGTBI per a la promoció de la diversitat afectiva, sexual i de gènere Sabadell (2018-2022).

Es tracta d’un pla innovador que articula la igualtat entre homes i dones i la igualtat cap a les persones LGTBI, ja que parteix de la idea que ambdues desigualtats tenen una arrel comuna. Per tant, aquest pla defineix un conjunt integrat i sistemàtic d’accions i mesures per a la promoció de la igualtat de gènere i la no discriminació cap a les persones LGTBI.

Descarregar el pla

 

Reglament per a la igualtat de gènere i la defensa i promoció dels drets de les persones LGTBI a l’Ajuntament de Sabadell (2018).

L’objectiu del reglament és promoure la igualtat de gènere i l’eliminació de totes formes de discriminació per raó de gènere, a través de l’establiment d’un règim jurídic de la igualtat de gènere en l’àmbit municipal, en línia amb el marc normatiu vigent. Es tracta d’un document marc a través del qual poder fixar les bases de la política local d’igualtat en relació als seus principis i objectius, la seva estructura i la definició de les principals línies d’intervenció. El Reglament representa la base sobre la qual es poden generar estratègies més concretes per al desenvolupament de la política d’igualtat.

 

Estudi de la bretxa salarial de gènere a l’Ajuntament de Parets del Vallès (2018).

La Llei Orgànica 3/2007 per la igualtat efectiva d’homes i dones, indica que l’administració local ha d’establir mesures efectives per eliminar qualsevol mena de discriminació retributiva, directa o indirecta, per raó de sexe. En aquest sentit, aquest estudi, que deriva del Pla intern d’igualtat de gènere (2017),  és una acció que permet veure el grau d’igualtat i les diferències salaries entre homes i dones que ocupen un mateix lloc de feina a l’Ajuntament, i així poder fer una actuació adaptada a les seves necessitats específiques.

 

Pla Intern d’igualtat de gènere de l’Ajuntament de Sant Boi (2017-2021).

El pla intern marca el full de ruta de les accions a realitzar per a la promoció d’un canvi organitzatiu cap a una major igualtat de gènere. En primer lloc, busca identificar  els obstacles existents per a l’assoliment de l’equitat de gènere i en segon lloc, promoure l’equitat de gènere en la cultura organitzativa, en els diferents àmbits de l’organització i en el funcionament de l’Ajuntament.

Descarregar el pla

Incorporació de la perspectiva de gènere a les organitzacions

A través d’aquestes formacions treballem:

     • Sensibilitzar sobre la importància d’adoptar la perspectiva de gènere, i aportar elements per tal de conceptualitzar i interioritzar-la.
     • Conèixer i saber analitzar les desigualtats de gènere i fer-ho aprofundint en la mirada interseccional, per tal d’abordar la major diversitat possible d’eixos de discriminació i privilegi, coherentment amb la complexitat de la realitat que tenim.
     • Contribuir a eradicar les pautes de comportament i de relació fonamentades en els rols de gènere, en els estereotips sexistes i en la masculinitat i feminitat hegemòniques, tot explorant rols socials i models alternatius de relació.
     • Introduir algunes eines pràctiques i adaptades a la realitat per a introduir la perspectiva de gènere en el treball quotidià de les persones participants.

 

Ampliant la mirada sobre les violències de gènere. Eines per a l’abordatge i l’atenció a persones LGBTI (2019).

Aquest curs, adreçat a professionals de serveis especialitzats d’atenció, es proposa millorar el coneixement professional sobre les violències específiques que viuen les persones LGBTI des de la perspectiva feminista i interseccional, desenvolupar estratègies d’atenció i acompanyament a persones LGTBI en el marc dels serveis d’abordatge de les violències masclistes i dels recursos de diversitat sexual, afectiva i de gènere i generar un espai participatiu de debat i intercanvi de coneixements entre professionals per a treballar les principals dificultats en relació a la detecció, la derivació i la coordinació.

Descarregar el programa 

 

Estratègies per a la millora de la inserció laboral de persones trans. Formació per a agents laborals (2018).

Aquesta formació està dirigida a la millora del coneixement dels i les agents laborals de la ciutat sobre la situació específica de les persones trans al mercat de treball, des d’una vessant teòrica i pràctica, posant el focus en les desigualtats i necessitats de les dones trans. També té l’objectiu de proporcionar als i les professionals del món de l’ocupació eines pràctiques per millorar les estratègies d’atenció i acompanyament a persones trans en els processos d’inserció laboral i, alhora, de generar un espai participatiu de debat, intercanvi de coneixements i bones pràctiques entre agents laborals i persones LGTBI expertes en la promoció dels drets de les persones trans en l’àmbit laboral.

Descarregar el programa

 

Introducció a la perspectiva LGTBI en l’àmbit laboral. Formació per agents laborals (2017).

L’objectiu general del curs és promoure la incorporació de la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere i la sensibilització específica envers els drets i discriminacions de les persones LGTBI en l’àmbit laboral a traves de la millorar el coneixement dels agents laborals, l’acompanyar en el disseny i posada en pràctica d’actuacions pilot per la promoció de la diversitat sexual i de gènere en el seu context laboral i la creació d’un espai d’ intercanvi de coneixements i bones pràctiques entre agents laborals i persones expertes en la promoció dels drets de les persones LGTBI en l’àmbit laboral.

Descarregar el programa

 

Guia de recomanacions per al bon tracte de les persones LGTBI en l’entorn laboral (2018).

Es tracta d’una eina dirigida a prevenir i detectar vulneracions dels drets a la feina i a promoure mesures que garanteixin la igualtat de tracte i d’oportunitats de les persones LGTBI.

 

Descarregar la guia

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt