jornada-de-treball-we-go

Research, innovation and incidence

Research, innovation and incidence work is aimed to analyze social reality from a feminist perspective, developing innovative methodologies for social intervention and formulating political recommendations.

It is oriented towards action, in order to contribute to generate transformations in the political and social scene. From a critical point of view, we try to make visible the invisible and give value to the devalued, in order to show gender iniquities and to influence politically and socially for the effective exercise of women’s rights.

We pay special attention to the intersections of genre with other iniquities, such as class, ethnicity, origin, age or sexual diversity.

We coordinate and participate in international and European projects, and we also address the social reality in Catalonia.

Research lines

Línia que desenvolupa projectes de recerca-acció per prevenir i abordar les violències masclistes en l’àmbit de la parella i comunitari. Dediquem especial atenció a la intersecció del gènere amb altres variables de desigualtat en la realitat de col·lectius específics com les dones migrades, gitanes i joves tutelades.

Darrers projectes:

We Go! 2 Building Economic Independence: the way out of Intimate Partner Violence.

It is a second edition European project that aims to support the economic empowerment of women who survived intimate partner violence by strengthening the local and national support systems, exchanging European best practices and establishing cooperation networks between private and public stakeholders.

Territorial scope: Italy, Bulgaria, Greece and Spain

Duration: 2018-2020​

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union

Play it for change 

Projecte europeu adreçat a l’empoderament de nois i noies per prevenir la violència masclista a través de la música i l’audiovisual, dos canals amb gran impacte en els processos de socialització i de construcció de les identitats dels i les adolescents.

Àmbit territorial: Eslovènia, Polònia, Grècia, Xipre, Croàcia i Catalunya

Duració: 2018-2020.

Finançament: Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea

Alternative Future (Alternatives de futur)

Àmbit territorial: Alemanya, Àustria, Bulgària, Escòcia i Itàlia  i Catalunya

Duració: 2015-2017.

Finançament: Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea

 

Projecte formatiu que, d’una perspectiva de drets de la infància i de gènere, busca capacitar professionals de centres residencials de menors, per tal que puguin respondre millor a les necessitats de les noies i nois víctimes, i acompanyar-les en la recuperació de possibles situacions de violència viscudes i la projecció d’un futur lliure de violències.

Àmbit territorial: Alemanya, Àustria, Bulgària, Escòcia i Itàlia  i Catalunya

Duració: 2015-2017.

Finançament: Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea

 

We Go. Women Economic-independence & Growth Opportunity (Anem! Autonomia econòmica de les dones i oportunitats de creixement)

Projecte amb l’objectiu de promoure l’empoderament econòmic de les dones en situacions de violència masclista a l’àmbit de la parella, amb l’intercanvi de bones pràctiques, el desenvolupament i posada en pràctica d’una metodologia d’empoderament per a dones en situacions de violència, i la realització d’accions d’incidència política.

Àmbit territorial: Itàlia, Grècia, Bulgària, Regne Unit, Suècia, Xipre i Estat espanyol

Duració: 2016-2018

Finançament: Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea

 

Building a safety net for migrant and refugee women (Construint una xarxa de seguretat per a les dones migrades i refugiades)

Projecte per millorar la prevenció i l’abordatge de les violències masclistes cap a les dones migrades i refugiades. Inclou accions de recerca, formació a professionals, promoció del treball en xarxa, assessorament legal de dones migrades i refugiades i acompanyament en els processos d’empoderament.

Àmbit territorial: Grècia, Itàlia, Alemanya i Catalunya

Duració: 2016-2018

Finançament: Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea

 

Empowering Roma Communities to prevent gender-based violence (Empoderament de les comunitats gitanes en la prevenció de la violència masclista)

Projecte orientat a sensibilitzar, formar i empoderar dones professionals gitanes per tal que siguin agents actives en el foment de la igualtat de gènere i la prevenció de la violència masclista a les seves comunitats.

Àmbit territorial: Àrea metropolitana de Barcelona

Duració: 2016-2017

Finançament: Open Society Foundations

Línia que atén el tràfic amb finalitat d’explotació com a forma específica de violència masclista en l’àmbit comunitari. Inclou projectes sobre tràfic per a l’explotació sexual i laboral.

Darrers projectes:

GIRL. Gender Interventions for the Rights and Liberties of Women and Girls victims of trafficking for sexual explotation (Intervencions de gènere pels drets i llibertats de les dones i noies víctimes de tràfic per a l’explotació sexual)

Projecte dirigit a profundir en el coneixement i sensibilitzar sobre el fenomen del tràfic amb finalitat d’explotació sexual de dones romaneses, i a promoure la introducció de la perspectiva de gènere als serveis de suport de les víctimes.

Àmbit territorial: Romania, Itàlia i estat espanyol

Duració: 2014-2016

Finançament: Programa de Prevenció i Lluita contra el crim de la Comissió Europea

 

Stop traffic for domestic work (Aturem el tràfic per a l’explotació laboral en el servei domèstic)

Projecte de recerca que té per objectiu obtenir informació i dades sobre el tràfic de dones amb finalitat d’explotació laboral en el servei domèstic. A partir de la recerca, es van elaborar recomanacions polítiques i dur a terme activitats de sensibilització i prevenció dirigides a actors públics i privats.

Àmbit territorial: Grècia, Xipre, Lituània i estat espanyol

Duració: 2013-2015

Finançament: Programa de Prevenció i Lluita contra el crim de la Comissió Europea

Línia dedicada a aprofundir en les desigualtats específiques de les dones migrades, refugiades i gitanes, i el desenvolupament de metodologies d’empoderament per tal de fer efectius els seus drets.

Darrers projectes:

Move on. Migration & Gender: Vocational and Educational counselling (Avança. Migració i gènere, orientació professional i formativa)

Projecte d’intercanvi de bones pràctiques i formació en matèria d’orientació laboral de persones migrades des d’una perspectiva de gènere i intercultural.

Àmbit territorial: Regne Unit, Alemanya, Grècia, Itàlia i Polònia i Catalunya

Duració: 2015-2017

Finançament: Programa Erasmus+ de la Comissió Europea

 

Projecte Parti GE.MI

Projecte que pretén enriquir la participació ciutadana des d’una perspectiva de gènere i intercultural, potenciant vies de participació per a totes i tots en igualtat d’oportunitats. Les principals activitats del projecte van ser una recerca sobre les experiències, els obstacles i les estratègies de participació de les persones migrades i el foment del seu empoderament per a la participació mitjançant accions formatives i itineraris de mentoria a sindicats, AMPAs, associacions de dones i partits polítics.

Àmbit territorial: Grècia, Itàlia, Alemanya i Catalunya

Duració: 2013-2015

Finançament: Fons d’Integració Europea

Línia d’anàlisi de les desigualtats de gènere en el mercat de treball, desenvolupament de metodologies innovadores per a l’empoderament econòmic i promoció de l’equitat de gènere en l’àmbit dels treballs i les cures.

Darrers projectes:

L’apoderament de les dones de Bòsnia i Hercegovina a partir de les experiències de Catalunya

Projecte per a la promoció de l’empoderament econòmic de les dones de Sarajevo, com a eina per a l’impuls de l’equitat de gènere i la reducció de les violències masclistes. El projecte preveu la transferència de Catalunya a Bòsnia de metodologies d’empoderament econòmic per a la inserció laboral i l’emprenedoria.

Àmbit territorial: Bòsnia Hercegovina i Catalunya

Duració: 2017-2018.

Finançament: Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament

 

Equinova: eines pràctiques per a la implementació efectiva de les mesures d’igualtat a les empreses

Projecte que pretén aprofundir en el coneixement de les barreres que condicionen la implementació efectiva dels plans i mesures d’igualtat entre dones i homes a les empreses i organitzacions, i promoure la seva superació. Inclou el desenvolupament d’eines innovadores i espais de trobada per al treball en xarxa i l’intercanvi d’experiències entre el personal tècnic d’igualtat de les empreses i organitzacions.

Àmbit territorial: Catalunya

Duració: 2017

Finançament: Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Línia d’anàlisi de la feminització de la pobresa i les desigualtats de gènere en els processos d’exclusió social.

Darrers projectes:

Exclusió social i gènere a l’àmbit local

Col·laboració en l’elaboració del volum “Exclusió social i gènere a l’àmbit local”, amb el capítol “Exclusió, gènere i interseccionalitat: l’empoderament com a estratègia de lluita contra la feminització de la pobresa”.

Àmbit territorial: Barcelona

Duració: 2016

Finançament: Institut de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona

 

Línia que aprofundeix en la intersecció entre el gènere i la diversitat sexual i de gènere com a factors de desigualtat i diversitat, amb l’objectiu de desenvolupar metodologies feministes innovadores per a l’empoderament dels col·lectius LGTBI.

Darrers projectes:

Look wide

Projecte que pretén ampliar la mirada sobre les violències masclistes i interrogar-se sobre les interseccions entre gènere i diversitat sexual en les violències masclistes vers les persones LGTBI. El projecte inclou accions de capacitació de professionals i creació de materials per a la integració de la perspectiva de gènere i diversitat sexual als serveis de violències masclistes i antidiscriminació, així com programes de suport específics a persones LGTBI en situacions de violències masclistes.

Àmbit territorial: Alemanya, Itàlia, Grècia, Hongria i Catalunya

Duració: 2017-2019

Finançament: Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea

 

Experiències destacades anteriors

Proposta de nous indicadors per mesurar els efectes de la violència masclista en l’àmbit de la parella, tenint en compte els impactes sobre diverses dimensions de la vida de les dones: condicions emocionals, salut, laboral, econòmica, relacions , habitatge i legal.

Àmbit territorial: Finlàndia, Estònia, Itàlia i Catalunya

Duració: 2007-2009

Finançament: Programa Daphne de la Comissió Europea

Metodologia innovadora per a la identificació, el reconeixement i el desenvolupament de les competències de les dones migrades, com a part fonamental dels processos d’empoderament econòmic.

Àmbit territorial: Àustria, Finlàndia, Itàlia, Lituània, Romania i Catalunya

Duració: 2011-2013

Finançament: Programa Grundtvig de la Comissió Europea

Diverses recerques realitzades per conèixer i visibilitzar l’impacte de la crisi econòmica sobre les dones:

L’any 2010, l’estudi ‘Dones en crisi’ ja va posar de manifest alguns impactes de la crisi econòmica sobre les dones a l’àrea metropolitana de Barcelona en el període en que va començar a afectar l’ocupació i la vida quotidiana.

El 2011, es va estudiar l’impacte de la crisi sobre les dones migrades, amb l’elaboració del document “Eines pràctiques adreçades als dispositius locals per tal de dissenyar polítiques d’igualtat de gènere per donar resposta als impactes de la crisi econòmica sobre les dones immigrades”.

El 2014, es va analitzar l’impacte de la crisi econòmica iniciada al 2008 sobre la situació laboral, social i personal de les dones.

Àmbit territorial: Catalunya

Duració: 2011-2013

Finançament: Institut Català de les Dones, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.