Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 1: Equitat de gènere
A A A

Diferències sexuals, desigualtats socials

L'accés a l'educació

Amb relació al primer ODM, aconseguir l'educació primària universal, l'ONU(23) estima que, en el món, hi ha més de 115 milions de nens en edat d'assistir a l'escola primària que, al no poder acudir a ella, es veuen privats d'exercir aquest dret humà. Majoritàriament, es tracta de nens procedents de llars pobres, les mares del qual ben sovint tampoc han rebut educació formal.

D'acord amb el informe més recent de la UNESCO(24) sobre l'estat mundial de l'Educació Per a Tots (EPD), les nenes i les dones continuen essent les més excloses del sistema educatiu a nivell mundial, malgrat que es registren canvis positius: el nombre de nens i nenes escolaritzats en l'ensenyament primari va augmentar de 647 a 688 milions entre 1999 i 2005. En l'Àfrica Sursahariana va augmentar 36% i a Àsia Meridional i Occidental 22%. En conseqüència, el nombre de nens i nenes sense escolaritzar ha disminuït i el ritme d'aquesta disminució s'ha accelerat després de 2002.

Ja amb relació a l'analfabetisme, d'acord amb el mateix document, la situació continua essent molt preocupant i revela que les polítiques d'educació al nivell mundial segueixen no prestant l'atenció suficient a aquest tema. La situació a escala mundial en aquest àmbit és preocupant, ja que una de cada cinc persones adultes -i una de cada quatre dones- són analfabetes. Malgrat que la taxa d'alfabetització de les persones adultes als països en desenvolupament va passar del 68% al 77% entre el període 1985-1994 i el període 1995-2004, en el món hi ha 774 milions de persones adultes que no tenen competències elementals en lectura, escriptura i càlcul. Un 64% d'elles són dones i aquest percentatge s'ha mantigut pràcticament inalterat des de principis del decenni de 1990.

El cas d'Espanya és de compliment perquè es va anul·lar el pagament de la matrícula, tornant l'ensenyament primari gratuït i és indicat com un dels països que complirà amb el segon Objectiu del Mil·lenni, assolir la paritat a l'accés a l'educació fins a l'any 2015.