Tècnica de gestió de persones

 A

DESCRIPCIÓ GENERAL

La persona que ocupa la posició de tècnica de gestió de persones, en dependència de la
Direcció General de l’entitat, participa en el manteniment del marc d’organització i classificació
professional (polítiques, catàleg de competències i definició de llocs de treball), lidera els
processos d’incorporació a l’entitat (selecció i acollida) i impulsa i dona suport en els processos
d’avaluació i desenvolupament competencial. A més, realitza tasques vinculades amb les
relacions laborals de Surt i altres com la representació al comitè de salut laboral, l’estudi de
clima laboral i la promoció de mesures de conciliació.

FUNCIONS I TASQUES

Les funcions que desenvolupa aquest/a professional s’estructuren a partir d’allò que es recull a
la Política marc de desenvolupament i gestió de persones de l’entitat:

* Participar, sota el lideratge de l’equip directiu, en el manteniment del marc d’organització i
classificació professional:

• Revisant i posant al dia la política marc de desenvolupament i gestió de persones.
• Elaborant i actualitzant la política de règim intern (horaris, vacances, excedències,
permisos, etc.).

• Actualitzant el catàleg de competències transversals, amb les seves etiquetes,
definicions, elements i/o evidències, així com amb els diferents nivells professionals.
• Duent a terme la definició dels llocs de treball, incloent dades bàsiques d’ubicació (lloc
a l’organigrama), descripció general de la posició, funcions i tasques i competències
bàsiques, tècniques i transversals requerides (amb nivells).

• Dinamitzant, quan escaigui, tallers DACUM per a l’elaboració de nous perfils
professionals.

* Liderar els processos d’incorporació de persones a l’organització:

• Fent una planificació de les necessitats de personal, a partir de les diferents
convocatòries i de les sol·licituds presentades pel departament de Desenvolupament de
projectes, amb qui es coordina, i afegint-hi possibles baixes comunicades per les
responsables.

• Dissenyant les ofertes laborals, a partir dels perfils professionals descrits, per al
reclutament de persones candidates.

• Difonent les ofertes per diferents canals.

• Fent un primer garbellament de les candidatures rebudes especialment pel que fa a
compliment de requisits mínims.

• Dissenyant les proves de selecció: dinàmiques de grup, role-playing, proves tècniques,
entrevistes, etc.

• Duent a terme les proves de selecció i entrevistes, comptant, quan sigui necessari, amb
la participació de persones responsables de Surt.

• Definint el procés d’acollida del nou equip a l’organització, prenent-hi part, assegurantse que hi participen les persones adequades i vetllant per una bona integració als equips.
• Creant un manual d’acollida a entregar a totes les persones treballadores nouvingudes
a l’organització.

• Dissenyant amb les persones responsables corresponents i, si escau, realitzant o
participant en la formació inicial per al nou personal.

*Impulsar i donar suport en els processos d’avaluació i desenvolupament del personal:

• Recollint les valoracions realitzades per les persones responsables a efectes de
continuïtat o finalització de relació laboral en cas de no superar el període de prova.

• Valorant les raons que han suposat la no superació del període de prova per tal
d’incloure millores en els processos de selecció, d’incorporació a l’organització o de
formació inicial, o bé per dur a terme treballs específics de gestió del personal amb les
diferents persones responsables.

• Donant suport a les persones responsables per a la realització de l’avaluació de
l’acompliment, amb la creació de plantilles d’avaluació, facilitant pautes per a la
recollida d’evidències i per al desenvolupament de les entrevistes de devolució.

• Implantant un model d’avaluació 3600, tot generant els qüestionaris i eines de registre
necessaris i formant a tota la plantilla per a poder-los complimentar.

• Extraient a partir dels informes d’avaluació les necessitats de desenvolupament
individual i/o d’equip en funció dels resultats obtinguts i dels reptes de futur de
l’organització.

• Proposant accions formatives que donin resposta a les mancances competencials
detectades respecte de les descripcions dels llocs de treball.

• Elaborant un mapa de competències de l’organització, que permeti conèixer les
possibilitats de mobilitat horitzontal i/o de promoció vertical de les persones
treballadores.

*Realitzar tasques vinculades amb les relacions laborals de Surt:

• Relacionant-se de forma continuada amb la gestoria que duu les nòmines de la plantilla
i facilitant-li tota la informació necessària per a la seva elaboració.

• Mantenint una interlocució fluida amb l’assessoria legal externa per a temes de
personal.

• Donant suport a la Direcció General en la seva relació amb el comitè d’empresa i tot allò
que s’hi vincula (p.e. organització d’eleccions).

* Dur a terme altres tasques relacionades amb la posició de Tècnic/a de gestió de persones:

• Actuant com a representant de l’empresa en el comitè de salut laboral.

• Liderant la realització de l’estudi de clima laboral, extraient-ne resultats i fent propostes
de millora concretes, si escauen.

• Donant suport a la Direcció General en la promoció de mesures de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral.

• Participant en espais interns de treball de caire multilateral i col·laboratiu proposats per
l’entitat i de temàtiques diverses, per a la construcció de coneixement compartit.

• Mantenint-se actualitzat/da sobre nous recursos relacionats amb gestió de persones,
especialment per competències, i amb polítiques d’equitat de gènere.

• Garantint la confidencialitat de la informació gestionada, especialment la relacionada
amb les persones candidates als processos de selecció i amb les persones treballadores.

• Seguint les recomanacions de seguretat i prevenció de riscos laborals i les directrius del
departament de gestió de qualitat.

COMPETÈNCIES REQUERIDES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I TÈCNIQUES
* Coneixements avançats de gestió per competències (definició de llocs de treball, selecció,
avaluació i desenvolupament).
* Coneixements de polítiques de règim intern i relacions laborals.
* Coneixements d’avaluació i millora de climes laborals.
* Coneixements de nòmines i cotitzacions a la Seguretat Social.
* Coneixements de polítiques d’equitat de gènere.
* Coneixements de programes d’acció social, especialment per a dones.
* Coneixements de normativa de prevenció de riscos laborals.
* Coneixements de LOPD.
* Dominar les llengües catalana i castellana.
* Dominar informàtica a nivell usuari (ofimàtica).
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
* Orientació a les persones, en especial, les dones usuàries: desig i disposició d’ajudar i treballar
en benefici de les persones, avantposant els interessos aliens als propis i mostrant una clara
vocació de contribuir a millorar la vida de les persones ateses, tot detectant i satisfent les seves
necessitats.
* Situar-se en el context: capacitat per identificar, avaluar i comprendre les característiques, els
requeriments, les normes de cada situació que viu l’organització i l’entorn, amb l’objectiu
d’assolir un òptim compliment de les responsabilitats i funcions.
* Compromís amb l’organització: capacitat per acceptar com a propis la missió, la visió, els
valors i objectius de Surt, més el desig de pertànyer-hi i la disposició a esforçar-se en benefici de
l’organització. També suposa cercar de manera activa i continua la millora de l’entitat.
* Relació interpersonal i treball cooperatiu: capacitat d’establir vincles de respecte i confiança
amb la resta de professionals de dins i fora l’organització, mantenint una actitud assertiva en les
relacions. També implica habilitat per treballar en equip de forma eficaç, compartint informació
i oferint i rebent ajuda quan s’escau, per assolir els objectius comuns.
* Comunicació: expressar i presentar les pròpies idees i entendre les dels altres de manera clara
i efectiva. Demostrar capacitat per a fer un bon raonament. Utilitzar l’escolta activa, la
reformulació i altres tècniques.
* Organització i planificació: tenir una visió de conjunt de les pròpies tasques i del camp
d’activitat i organitzar-se i prioritzar de manera lògica i ordenada les accions a dur a terme per
tal d’assolir els objectius i resultats previstos, tot optimitzant l’ús del temps i els recursos
disponibles.
* Flexibilitat: habilitat d’adaptar-se, cercar i aplicar respostes àgils i eficaces, en diferents i
variades situacions, entorns i amb persones, responsabilitats i tasques canviants, integrant el
canvi de manera positiva i constructiva.
* Autonomia i resolució de problemes: capacitat de dur a terme les funcions i tasques inherents
al seu càrrec, amb rigor i de forma sistemàtica, tot abordant els potencials problemes o
incidències amb confiança, responsabilitat, seguretat i sense necessitat de supervisió constant.
* Creativitat i innovació: capacitat que permet identificar, plantejar i resolde problemes de
manera rellevant i divergent. És l’habilitat d’establir relacions de coneixements diferents, fer
noves preguntes i donar respostes originals.
* Gestió de situacions d’estrès i de les emocions: habilitat per identificar, comprendre i
controlar les emocions, especialment en situacions de pressió, buscant estratègies adequades
pel seu control i superació, així com aconseguir el control de l’expressió física que les
acompanya.
* Disposició a l’aprenentatge: identificar les mancances formatives que poden afectar a
l’execució de la tasca i mantenir una actitud positiva vers l’aprenentatge continuat per la millora
professional.
REQUISITS FORMATIUS I D’EXPERIÈNCIA
Formació: es valorarà formació específica ajustada al perfil descrit.
Experiència: mínim 2 anys en lloc similar i molt valorable que ho sigui en el Tercer Sector, en
Organitzacions d’Acció Social.

CONDICIONS LABORALS
• Jornada laboral: 38,5 hores setmanals.
• Horari: de 9h a 15h i dues tardes fins les 19h (no la de divendres), amb flexibilitat horària.
• Teletreball: 2 dies/ setmana (1 dels de jornada de matí i tarda i l’altre del de matí)
• Contracte: indefinit, amb 2 mesos de període de prova.
• Sou: entre 26.000 i 28.000 euros bruts/any, amb possibilitat de complement salarial per
elevat ajust competencial al perfil
• Data d’incorporació prevista: octubre/novembre 2022.

CANDIDATURA
Tramesa de CV fins el 28 de setembre a l’adreça electrònica: peplozano@kiteprojects.net

Per contactar amb l'entitat envia un email amb el teu CV a: peplozano@kiteprojects.net

Últimes publicacions
Posa’t en contacte amb nosaltres

Les dades personals que proporciones seran tractades per SURT FUNDACIÓ amb la finalitat de satisfer les teves necessitats, contactar-te o donar resposta a les consultes que ens enviïs. Tens dret a modificar o eliminar tota la informació personal proporcionada. Mira la informació de la nostra Política de Privacitat.