emp-eco

Empoderament
econòmic

Afavorir la millora econòmica i l’autonomia de les dones és un objectiu central de l’activitat de Surt. Des de l’àrea d’empoderament econòmic, ho fomentem a través de projectes de programes d’inserció, ocupació i emprenedoria, així com també amb itineraris i programes de lluita contra la pobresa i la precarietat.

També, impulsem l’autonomia econòmica de les dones a través del desenvolupament del projecte vital i professional,  la formació per a la millora del perfil professional i el suport i acompanyament per obrir-se camins a la inserció dins del mercat de treball, per compte aliè o per compte propi. Oferim assessorament expert individualitzat a dones que es plantegen crear iniciatives d’emprenedoria social, autònoma o mercantil.

Els processos d’empoderament són protagonitzats per cada dona, són intransferibles i atenen les diverses esferes vitals de la persona (la formativa, la laboral, la personal…). Les participants als projectes fan un treball de recuperació d’habilitats i competències mantingut en el temps, de manera que poden anar construint un pla a llarg termini que doni resposta al seu objectiu laboral.

L’àrea d’empoderament econòmic té com a marc l’economia feminista. Entenem l’economia com un mitjà de desenvolupament personal i comunitari. Des d’aquí, abordem l’organització del treball i la necessitat d’assolir coresponsabilitat social en els treballs, productiu i reproductiu. Treballem per una nova manera d’abordar la divisió sexual del treball, més justa i que reconegui  els drets de totes les persones, i per un model d’economia social i solidària, que posi la sostenibilitat de la vida al centre.

Programes

Itineraris d’atenció

Obrint portes (Itinerari de suport a la inserció, suport econòmic, pisos acollida, orientació ajudes, assessorament legal…)

Obrint Portes és un programa d’atenció social i empoderament per a dones en situació de pobresa emergent, que han perdut les xarxes de suport i, per tant, viuen en risc d’exclusió. L’empoderament ─personal i econòmic− és l’eix central del programa, amb l’objectiu principal d’acompanyar les dones a obtenir eines per viure amb la màxima autonomia i millorar, així, la seva qualitat de vida.

Amb el finançament de: Ministerio de Hacienda y Función Pública i l’Ajuntament de Barcelona.

SADI Itineraris d’Acompanyament a dones migrades (SADI, PRT, APROP, Lletres pel món, Modul C)

El programa busca que les dones identifiquin la motxilla d’aprenentatges amb què compten, posin en valor aquest capital, coneguin la societat d’acollida i el mercat de treball i, així, adquireixin un millor posicionament per accedir-hi. El SADI ofereix suport integral a les dones, des d’atenció social a assessorament jurídic.

Dones gitanes Itineraris d’Acompanyament a dones gitanes (Itinerari Consorci de la Mina)

ROADS Itinerari de formació i inserció per a dones joves

El projecte ROADS vol obrir camins diversos i flexibles que ajudin a dones joves a superar obstacles i a accedir al mercat laboral en condicions de no discriminació. L’empoderament és l’eix transversal del programa que pot fonamentar i consolidar el procés de canvi i millora de l’ocupabilitat. Les actuacions que es duran a terme es dirigeixen a obrir diferents camins per a l’ocupabilitat i la millora professional i personal i estan estructurades  en quatre grans camins, en què es concreten i sistematitzen els objectius del programa: accions d’orientació, accions de formació professional i complementària, accions transversals de coaching personal i  ocupacional, accions de prospecció i intermediació laboral.

DIMO

Programa d’orientació i inserció laboral i empoderament per a dones que exerceixen o van exercir el treball sexual i que ha de suposar per elles la possibilitat de desenvolupar les seves competències professionals, millorant la seva ocupabilitat, mitjançant el disseny personalitzat del seu projecte vital i professional i la seva posterior execució. S’anomena integral, per a poder oferir un ventall de recursos i serveis que permetin a les dones tenir opcions per millorar competències personals i/o tècniques i que els hi permetin decidir lliurement sobre les seves opcions de futur. L’enfocament del programa és molt ampli i permet ajustar el circuit a la dona de forma molt individualitzada i a mida de les seves necessitats.

Punt d’Assessorament Energètic

Els Punts d’Assessorament Energètic (PAE) són un servei que l’Ajuntament de Barcelona posa a disposició de tota la ciutadania, amb l’objectiu d’assessorar i millorar l’eficiència energètica a les llars, així com prevenir i actuar en situacions de pobresa energètica. Es tracta d’un servei gratuït, obert a tothom que pretén garantir els drets energètics davant les companyies i sensibilitzar la ciutadania a través de tallers grupals. La Fundació Surt, gestionem el servei conjuntament amb altres entitats del tercer sector, i ens ocupem dels Districtes de Ciutat Vella i Eixample.

Emprenedoria, gènere i ESS

Els diferents projectes que es desenvolupen dins d’aquesta línia tenen com a marc l’Economia Feminista, entenem l’economia com a mitjà al servei del desenvolupament personal i comunitari. Des d’aquest marc conceptual abordem les formes en que s’organitza el treball posant el focus en la coresponsabilitat social i la (mal) divisió sexual dels treballs de cures.

Des de l’acompanyament a les dones que volen posar en marxa els seus propis projectes ja sigui com autònomes o com cooperativistes. Treballem per enfortir l’economia social, solidària i de les cures potenciant l’impuls d’experiències i instruments que generen alternatives econòmiques transformadores i que fomenten un desenvolupament sostenible, just i participatiu. Així, oferim eines per l’emprenedoria, la visibilització dels treballs de cures i la seva socialització, i  per la difusió i consolidació de l’economia social i solidària, treball col.laboratiu, xarxa d’emprenedores….

Incorpora-emprenedoria

Programa integral de suport a les persones en risc d’exclusió que volen emprendre. El projecte es planteja com un centre de recursos de caràcter integral, que sensibilitza, informa, orienta, forma i assessora a persones emprenedores i que alhora impulsa noves iniciatives empresarials per generar activitat econòmica, d’acord amb les polítiques del Districte, aprofitant de les forces endògenes del territori, de les necessitats dels propis projectes assessorats i de la xarxa de contactes amb altres emprenedors, projectes i entitats del territori

Catalunya Emprèn

A través del programa Catalunya emprèn, en parternariat amb Impulsem SCCL., duem a terme accions de suport, orientació i assessorament per a persones que volen emprendre, com a alternativa per sobreviure al mercat de treball i via d’empoderament econòmic per les dones.

Programa integral de suport a les persones emprenedores

El projecte es planteja com un centre de recursos de caràcter integral, que sensibilitza, informa, orienta, forma i assessora a persones emprenedores i que alhora impulsa noves iniciatives empresarials per generar activitat econòmica, d’acord amb les polítiques del Districte, aprofitant de les forces endògenes del territori, de les necessitats dels propis projectes assessorats i de la xarxa de contactes amb altres emprenedors, projectes i entitats del territori.

Suport a l’emprenedoria i l’Autoocupació 

La formació i acompanyament per a dones emprenedores inclou sessions grupals i tutories individuals per fer el balanç de competències amb metodologia de Surt, elaborar el pla d’empresa i analitzar-ne la viabilitat.

Ateneu Cooperatiu Barcelonès Nord

Ateneus cooperatius es un programa que dinamitza la creació de espais de referencia de l’economia social orientat a la generació de projectes cooperatius que creen ocupació de qualitat en el territori català. La fundació Surt coordina l´Ateneu corresponent al territori del Barcelonès Nord (Sant Adrià del Besos, santa Coloma de Gramenet i Badalona) conjuntament amb altres actors institucional i empreses del territori (Ajuntaments, cooperatives i altres empreses).

Dintre de la estratègia de desenvolupament econòmic de la UE aquest programa dona eines als emprenedors i empreses per la creació i millora de entitats d´economia social per assegurar una millor ocupabilitat y creixement econòmic.

InnoBa

El servei d’informació en innovació socioeconòmica serà la primera porta d’entrada al món de la Innovació Socioeconòmica i l’Economia Social i Solidaria per a persones i organitzacions que desconeixen aquest àmbit o bé que vulguin aprofundir, des del coneixement dels recursos, des de la formació, des de la interrelació amb altres entitats o bé des de l’accés a programes per afavorir la emprenedoria. Però també serà un espai d’experimentació, de permeabilitat de les diferents experiències de les entitats de la ESS i de interconnexió, de col•laboració entre entitats i de creixement d’aquest sector productiu. Aquest espai es concep també com l’aparador de la innovació socioeconòmica des d’on oferir una informació bàsica o especialitzada a persones i entitats de tots els recursos existents a la ciutat

Formació i ocupació

FOAP

Surt imparteix formació ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya dirigida a persones a l’atur en diferents especialitzacions: mediació, dinamització comunitària, auxiliar administratiu-administrativa, anglès i atenció al públic. Hi ha dues línies: dinamització comunitària  i  mediació comunitària.

Formació a professionals i a persones emprenedores en ESS

Formació a persones emprenedores en igualtat i perspectiva de gènere

Accions formatives adreçades a persones emprenedores de l’Escola de Dones Professionals, Directives i Emprenedores de Barcelona Activa i a proveïdores dels programes de formació.  Aquestes accions formatives responen a tres tipologies d’actuació, és a dir, el taller, el mòdul i la càpsula. Tota l’oferta formativa gira al voltant de la perspectiva de gènere, tot donant resposta a la necessitat de comprendre i copsar aquesta aproximació crítica en la seva globalitat alhora que motivar a les persones a aplicar-la tant en els seus projectes empresarials com en el desenvolupament de la seva professió.

Mòduls en emprenedoria i gènere per a empreses proveïdores.

En aquest taller promocionem la reflexió en clau de gènere del fet d’emprendre. Facilitar les eines per garant la igualtat d’oportunitats en els serveis de l’Escola.

Mòduls emprenedoria i gènere per a persones emprenedores

En aquest taller promocionem la reflexió en clau de gènere del fet d’emprendre i facilitar les eines per garant la igualtat d’oportunitats.

Càpsula competències emprenedores i gènere

Identifiquem i treballem les competències emprenedores que ens poden ajudar a assolir l’èxit i minimitzar el risc de fracàs i recuperarem aquelles pròpies de l’àmbit privat per transferir-les al mercat de treball.

Càpsula lideratge transformador

Parlem sobre l’aplicació d’un model  de gestió de persones basat en optimitzar cada un dels talents de l’equip humà que compon l’equip, potenciant les capacitats i transmeten motivació com a persona líder.

Càpsula governança democràtica i gènere

Aquesta càpsula se centra en reflexionar  i donar eines sobre com implementar principis democràtics en la gestió del capital humà d’una organització.

Càpsula intercooperació i gènere

Sensibilització sobre la realitat històrica de les xarxes de cooperació i les experiències que es vinculen a la promoció de la igualtat de gènere i oferir un mapeig de recursos de l’ESS

Experiències destacades

El projecte Mujeres con valor.es  proposa una metodologia d’intervenció amb enfocament de gènere per informar, formar, assessorar i acompanyar dones que desitgin emprendre. El grup genera un espai des del qual recuperar talents, analitzar les seves idees de negoci, conèixer les competències necessàries en gestió empresarial i definir, experimentar i iniciar l’activitat empresarial.

Projecte destinat a donar suport a les iniciatives de dones emprenedores en la creació o manteniment del lloc de treball o de la petita empresa i en la recerca de finançament, a través de microcrèdits.

Projecte amb una metodologia articulada des del model de competències de Surt, centrat en el desenvolupament de les capacitats emprenedores de les dones en processsos dels quals són protagonistes.

El projecte Raval té Cura vol contribuir a visibilitzar alternatives econòmiques en què les cures, el treball de sosteniment i reproducció de la vida, siguin reconegudes socialment i econòmicament i posades al centre. El treball de cures contribueix al sosteniment de la vida, però front al treball productiu i assalariat reconegut socialment, no te reconeixement econòmic, personal ni social. Situar la vida al centre ens permet mirar la realitat tenint en compte la cura a la llar, la cura al barri i la nostra pròpia cura. Aquest projecte es desenvolupa al barri del Raval de Barcelona.

El projecte Singular Territoris de cura neix davant la necessitat d’articular estratègies que donin resposta al conflicte capital-vida. Vivim en una societat en que el treball productiu que implica ingressos monetaris ostenta el reconeixement social mentre que en contraposició el treball de cures associat a l’entorn de la llar i assumit majoritàriament per les dones no es valora econòmica ni socialment amb les conseqüents implicacions en l’autonomia de les dones que això comporta. Al mateix temps, arran de diversos canvis demogràfics com són l’envelliment de la població i jornades laborals més llargues sorgeix la necessitats de serveis d’atenció a la cura de les persones en condicions laborals dignes que posin en valor aquest treball clau pel sosteniment de la vida i de la societat. Aquest projecte s’esten a diferents territoris de Catalunya (Osona, Bages, Baix Camp, Baix Llobregat, Tarragonés…)

El programa promou l’emprenedoria cooperativa, social i solidària impulsada per dones. Per aconseguir-ho, les acompanya en el procés de creació de l’empresa, a través de formació, assessorament personalitzat, idees i recursos per donar-los una empenta en la primera fase de l’emprenedoria.

Construïm en femení les Altres Economies ofereix també l’oportunitat de compartir l’experiència amb un grup de dones emprenedores amb les quals construir sabers i xarxa de suport mutu.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.