emp-eco

Empoderament
econòmic

Afavorir la millora econòmica i l’autonomia de les dones és un objectiu central de l’activitat de Surt. Des de l’àrea d’empoderament econòmic, ho fomentem a través de projectes de programes d’inserció, ocupació i emprenedoria, així com també amb itineraris i programes de lluita contra la pobresa i la precarietat.

També, impulsem l’autonomia econòmica de les dones a través del desenvolupament del projecte vital i professional,  la formació per a la millora del perfil professional i el suport i acompanyament per obrir-se camins a la inserció dins del mercat de treball, per compte aliè o per compte propi. Oferim assessorament expert individualitzat a dones que es plantegen crear iniciatives d’emprenedoria social, autònoma o mercantil.

Els processos d’empoderament són protagonitzats per cada dona, són intransferibles i atenen les diverses esferes vitals de la persona (la formativa, la laboral, la personal…). Les participants als projectes fan un treball de recuperació d’habilitats i competències mantingut en el temps, de manera que poden anar construint un pla a llarg termini que doni resposta al seu objectiu laboral.

L’àrea d’empoderament econòmic té com a marc l’economia feminista. Entenem l’economia com un mitjà de desenvolupament personal i comunitari. Des d’aquí, abordem l’organització del treball i la necessitat d’assolir coresponsabilitat social en els treballs, productiu i reproductiu. Treballem per una nova manera d’abordar la divisió sexual del treball, més justa i que reconegui  els drets de totes les persones, i per un model d’economia social i solidària, que posi la sostenibilitat de la vida al centre.

Programes

Itineraris d’atenció

Obrint portes (Itinerari de suport a la inserció, suport econòmic, pisos acollida, orientació ajudes, assessorament legal…)

Obrint Portes és un programa d’atenció social i empoderament per a dones en situació de pobresa emergent, que han perdut les xarxes de suport i, per tant, viuen en risc d’exclusió. L’empoderament ─personal i econòmic− és l’eix central del programa, amb l’objectiu principal d’acompanyar les dones a obtenir eines per viure amb la màxima autonomia i millorar, així, la seva qualitat de vida.

Amb el finançament de: Ministerio de Hacienda y Función Pública, Departament d’Empresa i Treball i Ajuntament de Barcelona.

 

SADI Itineraris d’Acompanyament a dones migrades (SADI, PRT, APROP, Lletres pel món, Modul C)

El programa busca que les dones identifiquin la motxilla d’aprenentatges amb què compten, posin en valor aquest capital, coneguin la societat d’acollida i el mercat de treball i, així, adquireixin un millor posicionament per accedir-hi. El SADI ofereix suport integral a les dones, des d’atenció social a assessorament jurídic.

Amb el finançament de: Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona 

 

MAIS  (Mesures Actives d’Inserció)

Programa adreçat a persones perceptores de la renda garantida de ciutadania (RGC), amb especial atenció a les dones, aquelles en situació de violència masclista i les que tinguin responsabilitats familiars. L’objectiu és dissenyar amb les persones participants un pla individual d’inserció que en millori l’ocupabilitat i l’apropi al mercat laboral. Dins del MAIS, treballen diferents mòduls temàtics (com ara context laboral, mercat de treball i ocupacions, canals i eines de recerca de feina, formació en competències transversals i formació en noves tecnologies), per tal de proporcionar a la persona eines i estratègies. Així mateix, es potencien els itineraris de pràctiques en empreses i els processos de recerca de feina per tal que les persones puguin tenir oportunitats reals d’entrar al mercat laboral.

Projecte subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball i objecte de cofinançament per part del Fons Social Europeu. L’FSE inverteix al teu futur. 

 

Programa de suport a les dones en àmbits rurals i urbans (Dones RiU)

El Programa de suport a dones en els àmbits rural i urbà, Dones RiU coordinat per Fundació SURT, amb la col·laboració de la Fundació Intermèdia. té per objectiu millorar l’ocupabilitat i facilitar la inserció laboral de les dones participants, especialment en dos nous sectors emergents: les economies verda i digital. Les dones destinatàries del programa reben un taller d’alfabetització digital per millorar el nivell de coneixements digitals. A demés, cada usuària realitza un itinerari d’orientació laboral personalitzat d’inserció a escollir entre, un itinerari economia verda, en el que es treballa les competències per ocupacions d’economia verda del territori, un itinerari digital, en el que es treballa les competències en ocupacions digitals o un itinerari general, en el que es treballa les competències transversals de diferents ocupacions en general. El programa contempla accions de prospecció laboral a empreses del territori per tal d’afavorir el grau d’inserció de les dones participants.

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

Next Diversitat i Empresa

La  iniciativa busca incorporar o potenciar la perspectiva de la diversitat a l’empresa i acompanyar col·lectius en situació de vulnerabilitat per millorar-ne l’ocupabilitat. S’impulsa gràcies a l’esforç col·laboratiu d’organitzacions i empresarials i entitats socials per avançar de manera conjunta cap a un doble objectiu: D’una banda, sensibilitzar les petites i mitjanes empreses del territori envers la diversitat a l’empresa, mitjançant l’elaboració i la implementació de Plans de Diversitat. I, de l’altra, facilitar la inserció laboral i la formació de persones en situació de vulnerabilitat gràcies a la creació i al seguiment d’Itineraris Individualitzats d’Orientació. Durant el desenvolupament del projecte, es preveuen implementar 80 Plans de Diversitat i 80 Itineraris Individualitzats d’Orientació. A Surt tenim 4 punts d’actuació, dos a la seu del C/ Guàrdia, un a Montcada i Reixac i un altre a Terrassa. Les persones participants fan sessions d’orientació individuals i sessions grupals d’entrenament de competències transversals, així com coneixement del mercat laboral i visites a empreses.

ROADS Itinerari de formació i inserció per a dones joves

El projecte ROADS vol obrir camins diversos i flexibles que ajudin a dones joves a superar obstacles i a accedir al mercat laboral en condicions de no discriminació. L’empoderament és l’eix transversal del programa que pot fonamentar i consolidar el procés de canvi i millora de l’ocupabilitat. Les actuacions que es duran a terme es dirigeixen a obrir diferents camins per a l’ocupabilitat i la millora professional i personal i estan estructurades  en quatre grans camins, en què es concreten i sistematitzen els objectius del programa: accions d’orientació, accions de formació professional i complementària, accions transversals de coaching personal i  ocupacional, accions de prospecció i intermediació laboral.

Cofinançat per:

                     

DIMO

Dispositiu de Millora de l’ocupabilitat (DIMO) és  un programa d’orientació i inserció laboral que facilita a les dones (cis i trans), que exerceixen o han exercit el treball sexual, la possibilitat de desenvolupar les seves competències professionals i personals i, per tant, millorar la seva ocupabilitat mitjançant el disseny personalitzat del seu projecte vital i professional; per després poder garantir el seu dret a l’accés al mercat laboral fora del TS, si així ho desitgen o bé aportar estratègies d’empoderament laboral per les que vulguin continuar amb el treball sexual.  El programa ofereix una atenció especialitzada i molt ajustada a la situació personal i professional de cada dona, fet que comporta el treball de múltiples dimensions cercant els recursos i serveis que permeti tenir opcions per millorar les seves competències personals i/o tècniques.

 

Cofinançat per:

Dones gitanes Itineraris d’Acompanyament a dones gitanes (Itinerari Consorci de la Mina)

ACOL Participem en la convocatòria de la línia ACOL en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació.

Cofinançat per:

Emprenedoria, gènere i ESS

Els diferents projectes que es desenvolupen dins d’aquesta línia tenen com a marc l’Economia Feminista, entenem l’economia com a mitjà al servei del desenvolupament personal i comunitari. Des d’aquest marc conceptual abordem les formes en que s’organitza el treball posant el focus en la coresponsabilitat social i la (mal) divisió sexual dels treballs de cures.

Des de l’acompanyament a les dones que volen posar en marxa els seus propis projectes ja sigui com autònomes o com cooperativistes. Treballem per enfortir l’economia social, solidària i de les cures potenciant l’impuls d’experiències i instruments que generen alternatives econòmiques transformadores i que fomenten un desenvolupament sostenible, just i participatiu. Així, oferim eines per l’emprenedoria, la visibilització dels treballs de cures i la seva socialització, i  per la difusió i consolidació de l’economia social i solidària, treball col.laboratiu, xarxa d’emprenedores….

 

Emprèn Cat

Com a entitat de la Xarxa Emprèn, a través del programa Emprèn Cat duem a terme accions de suport, orientació i assessorament per a persones que volen emprendre, com a alternativa per sobreviure al mercat de treball i via d’empoderament econòmic per les dones. El projecte es planteja com un centre de recursos de caràcter integral, que sensibilitza, informa, orienta, forma i assessora a persones emprenedores i que alhora impulsa noves iniciatives empresarials per generar activitat econòmica, aprofitant de les forces endògenes del territori, de les necessitats dels propis projectes assessorats i de la xarxa de contactes amb altres emprenedores, projectes i entitats del territori.

Els serveis que oferim dins del programa són:

  • Assessorament personalitzat en la creació d’empreses de qualsevol sector d’activitat: acompanyem a les persones emprenedores a avaluar la idea de negoci, analitzar la viabilitat del projecte empresarial, i elaborar el pla d’empresa.
  • Informació i orientació personalitzada en matèria de creació d’empreses: formes jurídiques, fiscalitat, aspectes laborals del projecte, traspàs de negocis, finançament per iniciar o fer créixer el negoci (capitalització i compatibilització de l’atur, finançament bancari, microcrèdits, finances ètiques, ajuts i subvencions),.
  • Acompanyament a tràmits: alta d’autònoms i societats, finançament.
  • Suport emocional i acompanyament a l’enxarxament dels projectes emprenedors liderats per dones.

Demana la teva cita aqui.

“Amb el suport del Departament d’Empresa i Treball

 

Incorpora Autoocupació

Com a Punt d’Autoocupació Incorpora oferim suport a les persones en risc d’exclusió que volen emprendre el seu propi negoci. Analitzem la viabilitat del projecte i acompanyem en l’obtenció de microcrèdits per emprendre, en col·laboració amb Microbank.

Els serveis que oferim dins del programa són:

  • Assessorament a l’hora de definir el projecte: Plegades fem un pla d’empresa que garanteixi la viabilitat i el creixement del projecte.
  • Acompanyament per trobar finançament: Assessorem sobre els requeriments de finançament i en l’inici de l’activitat. Analitzem quines vies de finançament hi poden haver a través de microcrèdits socials.
  • Seguiment personalitzat: Per afavorir la consolidació del negoci propi, oferim acompanyament, tutorització i suport, abans, durant i després de començar l’activitat empresarial.
  • A més, després d’iniciar el teu negoci podràs tenir una persona mentora que t’acompanyi durant 6 mesos a través del Programa Mentoring Incorpora.

Demana la teva cita: carolina.fort@surt.org

 

Directori d’Emprenedores

Directori que recull les iniciatives empresarials de dones emprenedores participants dels programes d’acompanyament que oferim a Surt. Parteix del Servei per a Emprenedores Novells (SEN) per la creació d’una xarxa en què les dones emprenedores puguin sentir-se identificades, segures i acompanyades en el camí tan solitari d’emprendre un negoci propi, i volem que creixi per seguir donant visibilitat a l’emprenedoria femenina i afavorir la creació de xarxa.

Vols formar part de la Xarxa d’Emprenedores de Surt? Contacta’ns: carolina.fort@surt.org

Formació i ocupació

FOAP

Surt imparteix formació ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya dirigida a persones a l’atur en diferents especialitzacions: mediació, dinamització comunitària, auxiliar administratiu-administrativa, anglès i atenció al públic. Hi ha dues línies: dinamització comunitària  i  mediació comunitària.

Formació a professionals i a persones emprenedores en ESS

Formació a persones emprenedores en igualtat i perspectiva de gènere

Accions formatives adreçades a persones emprenedores de l’Escola de Dones Professionals, Directives i Emprenedores de Barcelona Activa i a proveïdores dels programes de formació.  Aquestes accions formatives responen a tres tipologies d’actuació, és a dir, el taller, el mòdul i la càpsula. Tota l’oferta formativa gira al voltant de la perspectiva de gènere, tot donant resposta a la necessitat de comprendre i copsar aquesta aproximació crítica en la seva globalitat alhora que motivar a les persones a aplicar-la tant en els seus projectes empresarials com en el desenvolupament de la seva professió.

Mòduls en emprenedoria i gènere per a empreses proveïdores.

En aquest taller promocionem la reflexió en clau de gènere del fet d’emprendre. Facilitar les eines per garant la igualtat d’oportunitats en els serveis de l’Escola.

Mòduls emprenedoria i gènere per a persones emprenedores

En aquest taller promocionem la reflexió en clau de gènere del fet d’emprendre i facilitar les eines per garant la igualtat d’oportunitats.

Càpsula competències emprenedores i gènere

Identifiquem i treballem les competències emprenedores que ens poden ajudar a assolir l’èxit i minimitzar el risc de fracàs i recuperarem aquelles pròpies de l’àmbit privat per transferir-les al mercat de treball.

Càpsula lideratge transformador

Parlem sobre l’aplicació d’un model  de gestió de persones basat en optimitzar cada un dels talents de l’equip humà que compon l’equip, potenciant les capacitats i transmeten motivació com a persona líder.

Càpsula governança democràtica i gènere

Aquesta càpsula se centra en reflexionar  i donar eines sobre com implementar principis democràtics en la gestió del capital humà d’una organització.

Càpsula intercooperació i gènere

Sensibilització sobre la realitat històrica de les xarxes de cooperació i les experiències que es vinculen a la promoció de la igualtat de gènere i oferir un mapeig de recursos de l’ESS

Experiències destacades

El projecte Equilibrem les cures pretén contribuir a l’acció de posar en valor l’economia de les cures com a part central i indispensable de la vida, promovent la corresponabilitat de tots els agents a l’hora de garantir el dret a una cura digna i, al mateix temps, afavorir la reducció de les desigualtats socials i de gènere que actualment caracteritzen tant la provisió com la recepció de les cures. Aterrant la present problemàtica a la infància i l’adolescència, el Kit pretén treballar d’una manera específica la corresponsabilitat, proporcionant dinàmiques i activitats programades per a ser treballades a l’àmbit educatiu, tant a espais propis de l’educació formal com a espais d’educació no formal.

El projecte Raval té Cura vol contribuir a visibilitzar alternatives econòmiques en què les cures, el treball de sosteniment i reproducció de la vida, siguin reconegudes socialment i econòmicament i posades al centre. El treball de cures contribueix al sosteniment de la vida, però front al treball productiu i assalariat reconegut socialment, no te reconeixement econòmic, personal ni social. Situar la vida al centre ens permet mirar la realitat tenint en compte la cura a la llar, la cura al barri i la nostra pròpia cura. Aquest projecte es desenvolupa al barri del Raval de Barcelona.

El programa promou l’emprenedoria cooperativa, social i solidària impulsada per dones. Per aconseguir-ho, les acompanya en el procés de creació de l’empresa, a través de formació, assessorament personalitzat, idees i recursos per donar-los una empenta en la primera fase de l’emprenedoria.

Construïm en femení les Altres Economies ofereix també l’oportunitat de compartir l’experiència amb un grup de dones emprenedores amb les quals construir sabers i xarxa de suport mutu.

El projecte Singular Territoris de cura neix davant la necessitat d’articular estratègies que donin resposta al conflicte capital-vida. Vivim en una societat en que el treball productiu que implica ingressos monetaris ostenta el reconeixement social mentre que en contraposició el treball de cures associat a l’entorn de la llar i assumit majoritàriament per les dones no es valora econòmica ni socialment amb les conseqüents implicacions en l’autonomia de les dones que això comporta. Al mateix temps, arran de diversos canvis demogràfics com són l’envelliment de la població i jornades laborals més llargues sorgeix la necessitats de serveis d’atenció a la cura de les persones en condicions laborals dignes que posin en valor aquest treball clau pel sosteniment de la vida i de la societat. Aquest projecte s’esten a diferents territoris de Catalunya (Osona, Bages, Baix Camp, Baix Llobregat, Tarragonés…)

El projecte Mujeres con valor.es  proposa una metodologia d’intervenció amb enfocament de gènere per informar, formar, assessorar i acompanyar dones que desitgin emprendre. El grup genera un espai des del qual recuperar talents, analitzar les seves idees de negoci, conèixer les competències necessàries en gestió empresarial i definir, experimentar i iniciar l’activitat empresarial.

Projecte destinat a donar suport a les iniciatives de dones emprenedores en la creació o manteniment del lloc de treball o de la petita empresa i en la recerca de finançament, a través de microcrèdits.

Projecte amb una metodologia articulada des del model de competències de Surt, centrat en el desenvolupament de les capacitats emprenedores de les dones en processsos dels quals són protagonistes.

Programa integral de suport a les persones emprenedores

A través del programa Catalunya emprèn, en parternariat amb Impulsem SCCL., duem a terme accions de suport, orientació i assessorament per a persones que volen emprendre, com a alternativa per sobreviure al mercat de treball i via d’empoderament econòmic per les dones. El projecte es planteja com un centre de recursos de caràcter integral, que sensibilitza, informa, orienta, forma i assessora a persones emprenedores i que alhora impulsa noves iniciatives empresarials per generar activitat econòmica, d’acord amb les polítiques del Districte, aprofitant de les forces endògenes del territori, de les necessitats dels propis projectes assessorats i de la xarxa de contactes amb altres emprenedors, projectes i entitats del territori.

InnoBa

El servei d’informació en innovació socioeconòmica serà la primera porta d’entrada al món de la Innovació Socioeconòmica i l’Economia Social i Solidaria per a persones i organitzacions que desconeixen aquest àmbit o bé que vulguin aprofundir, des del coneixement dels recursos, des de la formació, des de la interrelació amb altres entitats o bé des de l’accés a programes per afavorir la emprenedoria. Però també serà un espai d’experimentació, de permeabilitat de les diferents experiències de les entitats de la ESS i de interconnexió, de col•laboració entre entitats i de creixement d’aquest sector productiu. Aquest espai es concep també com l’aparador de la innovació socioeconòmica des d’on oferir una informació bàsica o especialitzada a persones i entitats de tots els recursos existents a la ciutat.

FES!

FES! Feminisme, Emprenedoria i Sostenibilitat és una iniciativa destinada a afavorir la sostenibilitat dels projectes emprenedors liderats per dones. Els ofereix acompanyament a través d’un itinerari que permetrà validar el model de negoci en la realitat actual de crisi potenciada per la Covid-19, adquirir eines per a una gestió eficient a través de la digitalització, i sensibilitzar en Economia Social i Solidària per tal d’incorporar els impactes socials i ambientals als projectes emprenedors de les dones.

Bicibles 

Es proposa acompanyar dones a obrir-se oportunitats laborals en el sector de la reparació i manteniment de bicicletes. L’itinerari ofereix una sortida laboral com a mecàniques de bicicletes, un sector professional tradicionalment masculinitzat, però en què les dones tenen aptituds per desenvolupar-s’hi. El projecte està format per sessions d’empoderament personal i per definir el propi projecte, formació tècnico-professional i càpsules de transició a l’ocupabilitat en el sector.

Projecte finançat per Fundació ‘la Caixa’ i l’Ajuntament de Barcelona.

Posa’t en contacte amb nosaltres

Les dades personals que proporciones seran tractades per SURT FUNDACIÓ amb la finalitat de satisfer les teves necessitats, contactar-te o donar resposta a les consultes que ens enviïs. Tens dret a modificar o eliminar tota la informació personal proporcionada. Mira la informació de la nostra Política de Privacitat.

Not readable? Change text. captcha txt