captura

L’acció de l’entitat es fonamenta en tres perspectives que s’articulen i que, travessades per l’eix de gènere, es dirigeixen a aconseguir que les dones, situades al centre de tota acció, com a subjectes del seu procés, s’empoderin. 

La perspectiva de gènere

és transversal en l’acció de Surt i n’orienta l’activitat. Incorporar el coneixement que resulta de la recerca social feminista i la perspectiva de les dones en el disseny i la implementació de tota l’acció de l’entitat, ens permet identificar desigualtats que continuen marcant la participació social, econòmica i laboral de les dones.

Focalitzem l’atenció en les necessitats i experiències de les dones i en els impactes diferenciats de les polítiques i programes, des d’una perspectiva feminista.

L’enfocament de gènere està intrínsecament vinculat a l’enfocament de drets, orientat a promoure i defensar els Drets Humans, amb especial èmfasi als drets de les dones, suposa, partir dels Drets Humans, individuals i col·lectius, com a marc de referència, i situar-ne la protecció i garantia com a fonaments i eines de les polítiques i l’acció social.

L’enfocament constructivista

Orienta tota activitat socioeducativa com una adquisició de capacitats a partir de les experiències de la persona, no com una retenció passiva de continguts disciplinaris. Entenem que aprendre consisteix, fonamentalment, en construir significats i atribuir sentit a allò que s’aprèn a partir de l’experiència personal i dels coneixements, sentiments i valors amb els quals cada persona s’aproxima als continguts i activitats que ha d’adquirir i treballar. Es construeix, així, un coneixement significatiu, a partir d’establir relacions entre allò que s’aprèn, el que se sap i l’entorn i de facilitar la transferència d’aquests coneixements i experiències a contextos diferents d’aquells en què s’han après o realitzat.

Model centrat en el desenvolupament de competències

Posem l’accent en desenvolupar les capacitats i recursos personals necessaris per donar solidesa al procés d’inserció que inicia la dona, a partir de potenciar la seva capacitat d’autoaprenentatge i transferència al context laboral de les competències adquirides i desenvolupades en una multiplicitat d’àmbits d’aprenentatge.

Per estudiar, comprendre i respondre a les formes en què el gènere s’entrecreua amb altres identitats i com aquests creuaments contribueixen a experiències úniques d’opressió i privilegi, adoptem la interseccionalitat com a eina analítica.

El racisme, el patriarcat, l’opressió de classe i altres sistemes de discriminació creen desigualtats que estructuren les posicions relatives de les dones. Tanmateix, la situació individual d’una dona no es pot comprendre únicament com una suma dels diversos eixos de desigualtat, sinó com la concreció específica dels diversos eixos combinats en un context històric, social i polític determinat i la manifestació en la seva biografia personal.

empoderament
empoderament-a-la-prctica-de-surt
eixos-surt

Les metodologies dirigides a desenvolupar les competències estan estretament vinculades a la perspectiva de gènere en la pràctica de l’entitat, ja que faciliten donar valor als aprenentatges realitzats per les dones en àmbits no formals, que tenen a veure, bàsicament, amb les responsabilitats de cura de les persones i amb l’organització d’aquest espai. Així, es fa visible el valor social del treball de les dones en l’àmbit reproductiu i s’inverteix la dinàmica de desvalorització sistemàtica present en l’imaginari i la pràctica socialment dominants. Mitjançant la metodologia de competències, aquests aprenentatges es fan visibles i, sobretot, adquireixen valor com a capacitats –competències- significatives en l’àmbit laboral.

Des del model de competències que proposem, la competència professional és el resultat de combinar i mobilitzar de manera específica els recursos personals, les pròpies competències (capacitats, habilitats, destreses, coneixements…), un patrimoni que cadascú organitza i articula de manera particular i que, aplicat a un context laboral, esdevé competència professional.

Perspectiva intercultural

Actuem des del reconeixement recíproc de les diferències culturals que trobem en les relacions socials. Quan parlem de perspectiva o competència intercultural, ens referim als coneixements, habilitats i actituds que es requereixen per treballar en contextos de multiculturalitat significativa que demanen entendre, comprendre i donar respostes adequades, tant de caràcter professional com interpersonals i afectives, a persones culturalment diferents a nosaltres. 

La diversitat és inherent als drets de les persones i incorporar-la com a valor és determinant per assolir la convivència en equitat. 

Des d’aquesta perspectiva, les relacions de gènere són també relacions interculturals, en tant que relacions estructurals i estructurants d’identitats. Això suposa incorporar a la intervenció professional de Surt l’existència de diferències significatives en la identitat de les dones i en les seves realitats socioculturals. Una diversitat que requereix de reconeixement específic, d’aproximació cultural, de diàleg i de mediació que facilitin trobar espais comuns que no impliquin la renúncia a ser qui som i al propis valors.

Al nucli dels eixos que fonamenten l’acció de Surt, hi ha l’estratègia d’empoderament. L’empoderament és l’eix transversal que articula els nostres àmbits d’acció alhora que la filosofia que n’impregna les metodologies de treball. 

L’estratègia d’empoderament

És un model holístic, facilita una visió integral de les dinàmiques personals i professionals i s’estructura en quatre “moments”:

 

  • Parteix de l’exploració vital del passat i el present, per treballar expectatives, motivacions, valors i creences, rols i patrons.

 

  • Explora l’entorn per identificar els elements clau del context, els obstacles i les oportunitats, tant en relació al context vital com al context social. Analitza les diverses esferes vitals de la persona i identifica como se situa davant cada una, el grau de satisfacció i els objectius de canvi que es proposa.

 

  • Recupera recursos, a partir d’identificar capacitats i competències personals extretes de les pròpies experiències vitals i professionals, per posar-les en valor i construir, així,  una imatge pròpia realista i positiva.

 

  • Defineix el propi projecte vital i professional com a estratègia de projecció, experimentació i presa de decisions, en el present i cap el futur, a partir de les capacitats i competències recuperades i adquirides en el procés.

Es tanca, així, un cicle que és dinàmic, de retroalimentació sistemàtica, que facilita la construcció de capacitats i competències, en un procés en què les dones són agents actives del seu futur.

Posa’t en contacte amb nosaltres

Les dades personals que proporciones seran tractades per SURT FUNDACIÓ amb la finalitat de satisfer les teves necessitats, contactar-te o donar resposta a les consultes que ens enviïs. Tens dret a modificar o eliminar tota la informació personal proporcionada. Mira la informació de la nostra Política de Privacitat.

Not readable? Change text. captcha txt