jornada-de-treball-we-go

Recerca, innovació i incidència

Una de les potes de l’àrea d’empoderament sociopolític és el treball de recerca, innovació i incidència, dedicat a analitzar la realitat social des d’una perspectiva feminista, desenvolupar metodologies innovadores per a la intervenció social i formular recomanacions polítiques.

És una recerca que s’orienta a l’acció, per tal de contribuir a generar transformacions en l’escenari polític i social. Des d’una mirada crítica, pretenem fer visible allò invisibilitzat i donar valor a allò desvaloritzat, amb l’objectiu d’evidenciar les iniquitats de gènere i incidir política i socialment per a l’exercici efectiu dels drets de les dones.

Atenem especialment a les interseccions del gènere amb altres iniquitats, com la classe, l’ètnia, l’origen, l’edat o la diversitat sexual.

Coordinem i participem a projectes internacionals i europeus, i també abordem la realitat social a Catalunya.

Línies de recerca 

Línia que desenvolupa projectes de recerca-acció per prevenir i abordar les violències masclistes en l’àmbit de la parella i comunitari. Dediquem especial atenció a la intersecció del gènere amb altres variables de desigualtat en la realitat de col·lectius específics com les dones migrades, gitanes i joves tutelades.

Darrers projectes:

 

FM-OUT. Finding ways out to forced marriages: prevention, protection and support tools for practitioners across Europe

Projecte de recerca i formació per a professionals en prevenció i atenció en matèria de matrimonis forçats

Àmbit territorial: Catalunya, Alemanya, Grècia i Bèlgica.

Duració: 2020-2022

Finançament: Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea

 

TEAMWORK

Projecte de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual a la feina, amb activitats de recerca i formació a professionals de recursos humans

Àmbit territorial:

Duració: 2020-2022

Finançament:

 

MARIELLE-NEVER STOP RISING

Projecte d’intercanvi de bones pràctiques en la intervenció amb dones de col·lectius vulnerables, amb activitats de formació de professionals i tallers amb dones sobre metodologies d’empoderament econòmic, autoidentificació de violències masclistes i desenvolupament de l’asertivitat

Àmbit territorial:

Duració: 2019-2022

Finançament:

 

We Go! 2 Building Economic Independence: the way out of Intimate Partner Violence

Projecte que aprofundeix el treball iniciat amb la primera experiència de We Go!, una iniciativa europea orientada a promoure l’empoderament econòmic de les dones en situacions de violència masclista a l’àmbit de la parella. Per fer-ho, s’ha apostat per enfortir xarxes de col·laboració i cooperació amb els sectors privats i públics i per intercanviar bones practiques identificades a escala europea.

Àmbit territorial: Itàlia, Grècia, Bulgària i Estat espanyol

Duració: 2018-2020

Finançament: Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea

 

Diagnosi sobre les necessitats i els reptes per a l’abordatge interseccional de les violències masclistes

Recerca sobre les barreres i els elements facilitadors existents en els serveis de violències masclistes per a la incorporació d’una perspectiva feminista interseccional, per tal de promoure l’accés efectiu de totes les dones i persones LGTBI.

Àmbit territorial: Catalunya

Duració: 2020.

Finançament: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb fons provinents del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere

 

Diagnòstic de necessitats i reptes per a l’abordatge interseccional de les violències masclistes.

Àmbit territorial: Catalunya

Duració: 2019-2020

Finançament: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 

Fem sonar el canvi!

Eines d’intervenció innovadores a educadores i educadors per a la promoció de la igualtat i la prevenció de violències masclistes, a través d’accions formatives a dolescents per a identificar i qüestionar els estereotips i rols de gènere, com a estratègia per a la prevenció de les violències masclistes.

Àmbit territorial: Catalunya

Duració: 2020

Finançament: Subvenció gestionada per la Generalitat amb fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.

 

Play it for change 

Projecte europeu adreçat a l’empoderament de nois i noies per prevenir la violència masclista a través de la música i l’audiovisual, dos canals amb gran impacte en els processos de socialització i de construcció de les identitats dels i les adolescents.

Àmbit territorial: Eslovènia, Polònia, Grècia, Xipre, Croàcia i Catalunya

Duració: 2018-2020.

Finançament: Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea

 

Alternative Future (Alternatives de futur)

Projecte formatiu que, d’una perspectiva de drets de la infància i de gènere, busca capacitar professionals de centres residencials de menors, per tal que puguin respondre millor a les necessitats de les noies i nois víctimes, i acompanyar-les en la recuperació de possibles situacions de violència viscudes i la projecció d’un futur lliure de violències.

Àmbit territorial: Alemanya, Àustria, Bulgària, Escòcia, Itàlia  i Catalunya

Duració: 2015-2017.

Finançament: Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea

 

We Go. Women Economic-independence & Growth Opportunity (Anem! Autonomia econòmica de les dones i oportunitats de creixement)

Projecte amb l’objectiu de promoure l’empoderament econòmic de les dones en situacions de violència masclista a l’àmbit de la parella, amb l’intercanvi de bones pràctiques, el desenvolupament i posada en pràctica d’una metodologia d’empoderament per a dones en situacions de violència, i la realització d’accions d’incidència política.

Àmbit territorial: Itàlia, Grècia, Bulgària, Regne Unit, Suècia, Xipre i Estat espanyol

Duració: 2016-2018

Finançament: Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea

 

Building a safety net for migrant and refugee women (Construint una xarxa de seguretat per a les dones migrades i refugiades)

Projecte per millorar la prevenció i l’abordatge de les violències masclistes cap a les dones migrades i refugiades. Inclou accions de recerca, formació a professionals, promoció del treball en xarxa, assessorament legal de dones migrades i refugiades i acompanyament en els processos d’empoderament.

Àmbit territorial: Grècia, Itàlia, Alemanya i Catalunya

Duració: 2016-2018

Finançament: Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea

 

Empowering Roma Communities to prevent gender-based violence (Empoderament de les comunitats gitanes en la prevenció de la violència masclista)

Projecte orientat a sensibilitzar, formar i empoderar dones professionals gitanes per tal que siguin agents actives en el foment de la igualtat de gènere i la prevenció de la violència masclista a les seves comunitats.

Àmbit territorial: Àrea metropolitana de Barcelona

Duració: 2016-2017

Finançament: Open Society Foundations

Línia que atén el tràfic amb finalitat d’explotació com a forma específica de violència masclista en l’àmbit comunitari. Inclou projectes sobre tràfic per a l’explotació sexual i laboral.

Darrers projectes:

 

HEAL. enHancingrEcovery and integrAtion through networking, empLoyment training and psychological support for women victims of trafficking 

Projecte orientat a facilitar la recuperació de dones víctimes de tràfic amb finalitat d’explotació sexual, a través del desenvolupament de competències vinculades al mercat laboral, el suport psicològic i l’enxarxament d’actors clau per assolir l’objectiu: les empreses i els serveis d’acompanyament a les dones.

Àmbit territorial: Itàlia, Romania, Grècia i Estat espanyol

Duració: 2020-2022

Finançament: Fons per a l’asil, les migracions i la integració de la Unió Europea

 

LIBES. Life Beyond the Shelter

Projecte dirigit a millorar l’acompanyament oferit a persones supervivents de tràfic de persones, un cop inicien processos d’autonomia cap a la vida independent.

Àmbit territorial: Itàlia, Alemanya, Bèlgica i Catalunya

Duració: 2020-2022

Finançament: Fons per a l’asil, les migracions i la integració de la Unió Europea

 

ASSIST

Projecte d’empoderament integral de dones en situació de tràfic per a l’explotació sexual i mentoria entre iguals

Àmbit territorial: Itàlia, Alemanya, Regne Unit, Bèlgica i Catalunya

Duració: 2019-2020

Finançament: Fons per a l’asil, les migracions i la integració de la Unió Europea

 

GIRL. Gender Interventions for the Rights and Liberties of Women and Girls victims of trafficking for sexual explotation (Intervencions de gènere pels drets i llibertats de les dones i noies víctimes de tràfic per a l’explotació sexual)

Projecte dirigit a aprofundir en el coneixement i sensibilitzar sobre el fenomen del tràfic amb finalitat d’explotació sexual de dones romaneses, i a promoure la introducció de la perspectiva de gènere als serveis de suport de les víctimes.

Àmbit territorial: Romania, Itàlia i Estat espanyol

Duració: 2014-2016

Finançament: Programa de Prevenció i Lluita contra el crim de la Comissió Europea

 

Stop traffic for domestic work (Aturem el tràfic per a l’explotació laboral en el servei domèstic)

Projecte de recerca que té per objectiu obtenir informació i dades sobre el tràfic de dones amb finalitat d’explotació laboral en el servei domèstic. A partir de la recerca, es van elaborar recomanacions polítiques i dur a terme activitats de sensibilització i prevenció dirigides a actors públics i privats.

Àmbit territorial: Grècia, Xipre, Lituània i Estat espanyol

Duració: 2013-2015

Finançament: Programa de Prevenció i Lluita contra el crim de la Comissió Europea

Línia dedicada a aprofundir en les desigualtats específiques de les dones migrades, refugiades i gitanes, i el desenvolupament de metodologies d’empoderament per tal de fer efectius els seus drets.

Darrers projectes:

 

Women4Integration: from neighbourhoods to Europe

Projecte d’innovació metodològica per a la promoció de la inclusió de les dones migrades en situació de vulnerabilitat de quatre barris de grans ciutats europees: Amsterdam (zona Est i Sud-est), Barcelona (Raval), Malmö (Rosengård) i Milà (San Siro), des d’un enfocament feminista interseccional i comunitari.

Coordinació: Soleterre (Itàlia)

Entitats sòcies: Comune di Milano (Itàlia), Stichting Netwerkpro (Països baixos), Associacione Piano C (Italià), Politecnico di Milano (Italià), Il Telaio delle Arti (Italià), Yalla Trappan (Suècia), Malmo Universitet (Suècia)

Àmbit territorial: Itàlia, Països Baixos, Suècia i Catalunya

Duració: 2021-2023

Finançament: Fons d’Asil, Migració i Integració de la Unió Europea

 

Enable, Empower, EngageThird Country National Women to enhance professional opportunities

Projecte d’empoderament econòmic de dones migrades, amb creació de materials formatius i accions de formació online, mentoria i promoció de l’acreditació de competències.

Àmbit territorial:

Duració:

Finançament:

 

Move on. Migration & Gender: Vocational and Educational counselling (Avança. Migració i gènere, orientació professional i formativa)

Projecte d’intercanvi de bones pràctiques i formació en matèria d’orientació laboral de persones migrades des d’una perspectiva de gènere i intercultural.

Àmbit territorial: Regne Unit, Alemanya, Grècia, Itàlia i Polònia i Catalunya

Duració: 2015-2017

Finançament: Programa Erasmus+ de la Comissió Europea

 

Projecte Parti GE.MI

Projecte que pretén enriquir la participació ciutadana des d’una perspectiva de gènere i intercultural, potenciant vies de participació per a totes i tots en igualtat d’oportunitats. Les principals activitats del projecte van ser una recerca sobre les experiències, els obstacles i les estratègies de participació de les persones migrades i el foment del seu empoderament per a la participació mitjançant accions formatives i itineraris de mentoria a sindicats, AMPAs, associacions de dones i partits polítics.

Àmbit territorial: Grècia, Itàlia, Alemanya i Catalunya

Duració: 2013-2015

Finançament: Fons d’Integració Europea

Línia d’anàlisi de les desigualtats de gènere en el mercat de treball, desenvolupament de metodologies innovadores per a l’empoderament econòmic i promoció de l’equitat de gènere en l’àmbit dels treballs i les cures.

Darrers projectes:

 

Estudi sobre l’impacte en les dones de la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19

A partir de les percepcions de professionals d’entitats del tercer sector i de les pròpies dones, l’estudi recull les limitacions en l’accés al mercat laboral i a la formació, el deteriorament de les condicions laborals, les barreres en l’accés a les prestacions socials, la reorganització de les cures i la innovació social del tercer sector en situació d’emergència , entre d’altres aspectes, dels que hem d’obtenir aprenentatges de cara a la incertesa de les properes dècades.

Àmbit territorial: Catalunya

Duració: 2020

Finançament: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

 

L’apoderament de les dones de Bòsnia i Hercegovina a partir de les experiències de Catalunya

Projecte per a la promoció de l’empoderament econòmic de les dones de Sarajevo, com a eina per a l’impuls de l’equitat de gènere i la reducció de les violències masclistes. El projecte preveu la transferència de Catalunya a Bòsnia de metodologies d’empoderament econòmic per a la inserció laboral i l’emprenedoria.

Àmbit territorial: Bòsnia Hercegovina i Catalunya

Duració: 2017-2018.

Finançament: Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament

 

Equinova: eines pràctiques per a la implementació efectiva de les mesures d’igualtat a les empreses

Projecte que pretén aprofundir en el coneixement de les barreres que condicionen la implementació efectiva dels plans i mesures d’igualtat entre dones i homes a les empreses i organitzacions, i promoure la seva superació. Inclou el desenvolupament d’eines innovadores i espais de trobada per al treball en xarxa i l’intercanvi d’experiències entre el personal tècnic d’igualtat de les empreses i organitzacions.

Àmbit territorial: Catalunya

Duració: 2017

Finançament: Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Línia d’anàlisi de la feminització de la pobresa i les desigualtats de gènere en els processos d’exclusió social.

Darrers projectes:

 

Exclusió social i gènere a l’àmbit local

Col·laboració en l’elaboració del volum “Exclusió social i gènere a l’àmbit local”, amb el capítol “Exclusió, gènere i interseccionalitat: l’empoderament com a estratègia de lluita contra la feminització de la pobresa”.

Àmbit territorial: Barcelona

Duració: 2016

Finançament: Institut de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona

Línia que aprofundeix en la intersecció entre el gènere i la diversitat sexual i de gènere com a factors de desigualtat i diversitat, amb l’objectiu de desenvolupar metodologies feministes innovadores per a l’empoderament dels col·lectius LGTBI.

Darrers projectes:

 

Inclusion4all 

El projecte es proposa promoure llocs de feina inclusius per a les persones trans, intersexuals i no-binàries. Inclourà sessions formatives i per l’empoderament a persones trans, intersexuals i no-binàries, així com accions de sensibilització i difusió dels resultats de la investigació que està en marxa als diversos països participants.

Àmbit territorial: Hongria, Països Baixos, Croàcia, Itàlia i Catalunya

Duració: 2021-2022

Finançament: Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea

 

TransVisibles

El projecte TransVisibles ha desenvolupat materials pràctics per a professionals adreçats a afavorir l’empoderament econòmic de les dones trans i millorar les seves oportunitats d’accés i permanència al mercat laboral formal. Es tracta d’un col·lectiu que sovint ha de fer front a obstacles a l’hora d’accedir al mercat de treball, especialment, en el cas de les visiblement trans i les que es dediquen al treball sexual.

Àmbit territorial: Catalunya, Irlanda, Alemanya i Hongria

Duració: 2018-2020.

Finançament: programa Erasmus +

 

Open Doors

El projecte es proposa reduir la discriminació contra les persones LGTBI en l’àmbit de la salut i promocionar l’atenció sanitària inclusiva. Inclou accions de capacitació de professionals de l’àmbit de salut, la realització d’un curs online i la publicació de diversos materials adreçats a professionals per a la promoció de l’atenció sanitària inclusiva i basada en les necessitats de les persones LGTBI.

Àmbit territorial: Hongria, Bulgària, Itàlia, Polònia i Catalunya

Duració: 2019-2021

Finançament: Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea

 

Look wide

Projecte que pretén ampliar la mirada sobre les violències masclistes i interrogar-se sobre les interseccions entre gènere i diversitat sexual en les violències masclistes vers les persones LGTBI. El projecte inclou accions de capacitació de professionals i creació de materials per a la integració de la perspectiva de gènere i diversitat sexual als serveis de violències masclistes i antidiscriminació, així com programes de suport específics a persones LGTBI en situacions de violències masclistes.

Àmbit territorial: Alemanya, Itàlia, Grècia, Hongria i Catalunya

Duració: 2017-2019

Finançament: Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea

Experiències destacades anteriors

Proposta de nous indicadors per mesurar els efectes de la violència masclista en l’àmbit de la parella, tenint en compte els impactes sobre diverses dimensions de la vida de les dones: condicions emocionals, salut, laboral, econòmica, relacions , habitatge i legal.

Àmbit territorial: Finlàndia, Estònia, Itàlia i Catalunya

Duració: 2007-2009

Finançament: Programa Daphne de la Comissió Europea

Metodologia innovadora per a la identificació, el reconeixement i el desenvolupament de les competències de les dones migrades, com a part fonamental dels processos d’empoderament econòmic.

Àmbit territorial: Àustria, Finlàndia, Itàlia, Lituània, Romania i Catalunya

Duració: 2011-2013

Finançament: Programa Grundtvig de la Comissió Europea

Diverses recerques realitzades per conèixer i visibilitzar l’impacte de la crisi econòmica sobre les dones:

L’any 2010, l’estudi ‘Dones en crisi’ ja va posar de manifest alguns impactes de la crisi econòmica sobre les dones a l’àrea metropolitana de Barcelona en el període en que va començar a afectar l’ocupació i la vida quotidiana.

El 2011, es va estudiar l’impacte de la crisi sobre les dones migrades, amb l’elaboració del document “Eines pràctiques adreçades als dispositius locals per tal de dissenyar polítiques d’igualtat de gènere per donar resposta als impactes de la crisi econòmica sobre les dones immigrades”.

El 2014, es va analitzar l’impacte de la crisi econòmica iniciada al 2008 sobre la situació laboral, social i personal de les dones.

Àmbit territorial: Catalunya

Duració: 2011-2013

Finançament: Institut Català de les Dones, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona

Posa’t en contacte amb nosaltres

Les dades personals que proporciones seran tractades per SURT FUNDACIÓ amb la finalitat de satisfer les teves necessitats, contactar-te o donar resposta a les consultes que ens enviïs. Tens dret a modificar o eliminar tota la informació personal proporcionada. Mira la informació de la nostra Política de Privacitat.

Not readable? Change text. captcha txt